FAQ Traditioneel

/ /

In deze categorie vindt u algemene informatie over het model BKZ Traditioneel.

/ /

Ja. U wordt 100% eigenaar van de opstal -BKZ blijft eigenaar van de grond- maar BKZ heeft nog een vordering op u ter hoogte van de tranches. Wat een tranche is, leest u bij de vraag "Wat is een tranche?".

/ /

De gemeente Zaanstad vindt dat iedereen in de gemeente Zaanstad moet kunnen wonen. Omdat het met een lager inkomen vrijwel onmogelijk is een eigen woning te kopen, heeft de gemeente Zaanstad gezocht naar een financiële regeling die dit voor een grote groep wel mogelijk maakt.

/ /

• Betaalbare Koopwoningen Zaanstad Holding BV (BKZ) is een bv waarvan de gemeente Zaanstad 100% aandeelhouder is.

• Het doel is betaalbare huisvesting mogelijk maken voor specifieke doelgroepen.

• BKZ doet dit door woningen uit te geven in diverse erfpachtmodellen.

• Het nieuwe BKZ Starterswoning model wordt in erfpacht uitgegeven door Starterswoningen Zaanstad BV, dit is een dochter bv van BKZ. In deze FAQ wordt wanneer wij BKZ vermelden ook deze dochter bedoeld.

/ /

Er worden BKZ-woningen in de doorverkoop aangeboden door de huidige eigenaar of nieuwbouw woningen door de ontwikkelaar of BKZ.  Momenteel is er geen nieuwbouw beschikbaar in ons BKZ Traditioneel model.  Voor particuliere doorverkoop verwijzen wij u naar verkoopsites als Funda.

 

/ /

Nee

/ /

In deze categorie vindt u alle informatie voor bewoners van het model BKZ Traditioneel.

/ /

Ieder jaar wordt het bedrag van de erfpachtcanon bepaald met de zogenoemde inkomenstoets.

/ /

Ieder jaar wordt uw inkomen getoetst aan de inkomensgrenzen die voor dat jaar zijn vastgesteld. Op basis van deze inkomenstoets wordt bepaald in welke inkomenscategorie u valt. Uw inkomenscategorie bepaalt naast de hoogte van de canon ook het aantal tranches dat u dient af te nemen. De inkomensgrenzen staan op het woningspecificatieblad. Ook kunt u verplicht worden tot trancheafname als u daarvoor een objectieve financieringscapaciteit (vermogen) heeft.

/ /

Uw BKZ-woning is de hoofdverblijfplaats voor u en uw gezin. Dit staat ook in het contract dat u met BKZ gesloten heeft. U bent dus verplicht om te wonen in de BKZ-woning. Daarnaast bent u verplicht om u in te schrijven bij de gemeente op het adres van uw BKZ-woning. Dat moet u doen binnen 5 werkdagen nadat u er bent gaan wonen.

/ /

Er worden BKZ-woningen in de doorverkoop aangeboden door de huidige eigenaar of nieuwbouw woningen door de ontwikkelaar of BKZ.  Momenteel is er geen nieuwbouw beschikbaar in ons BKZ Traditioneel model.  Voor particuliere doorverkoop verwijzen wij u naar verkoopsites als Funda.

/ /

Dan zien u en Betaalbare Koopwoningen Zaanstad beiden de waarde van hun aandeel in de woning dalen. De tranches dalen dan in prijs en worden voor u goedkoper.

/ /

Als u gaat samenwonen of wanneer er iemand anders op uw adres wordt ingeschreven dan dient u dit op te geven aan BKZ en in te schrijven bij de gemeente.

/ /

In deze categorie vindt u alle informatie met betrekking tot financiën BKZ Traditioneel.

/ /

Wij toetsen zowel van u als van uw partner het inkomen en vermogen. Als partner wordt aangerekend diegene die met de bewoner minimaal 6 maanden een huishouding heeft gevoerd. Op het huidige dan wel het oude adres in het kalenderjaar van toetsing.

Wat gebeurt er als er nog iemand op mijn adres woonachtig is?

De personen die onder het gezinsinkomen vallen, zijn een echtgenoot, geregistreerd partner of andere meerderjarigen, die meer dan 6 maanden onafgebroken een huishouden voeren. Is hiervan sprake, dan wordt het inkomen van die persoon meegeteld bij het gezinsinkomen. Niet als partner wordt aangemerkt een bloedverwant van de 1e graad van de erfpachter tot de leeftijd van 27 jaar. Vanaf de dag dat de 27-jarige leeftijd wordt bereikt, wordt het inkomen van die persoon opgeteld bij het gezinsinkomen.

 

 

/ /

Ja, deze is maximaal aftrekbaar voor de heffing inkomstenbelasting.

/ /

In een dergelijk geval zal u zelf moeten bepalen of u de woonlasten van de woning kunt opbrengen en of u in de woning kunt blijven wonen. Meestal zal het ook betekenen dat het langer duurt voor u een tranche hoeft aan te kopen. Daarnaast kan een lager inkomen betekenen dat u het daaropvolgende jaar een lagere erfpachtcanon betaalt. BKZ zal in deze gevallen geen tranches terugkopen.

/ /

Zoals gebruikelijk sluit u een hypotheek af bij een bank of een andere hypotheekverstrekker om uw huis te betalen. Hoeveel u kunt lenen, hangt af van uw inkomen.

/ /

U hoeft pas de volgende tranche te kopen als uw inkomen drie jaar in een bepaalde categorie valt of indien u een objectieve financieringscapaciteit heeft.

/ /

Nee, u beslist zelf wat u doet. De regeling is echter wel zodanig opgezet, dat het voor mensen die veel meer zijn gaan verdienen aantrekkelijker wordt om de woning volledig aan te kopen.

/ /

Voor het de canonperiode 2025 vindt de toets op het inkomen van 2023 plaats. Indien u de woning in 2024 koopt, wordt er een erfpachtcanon, gebaseerd op het inkomen over 2022, opgelegd.

 

/ /

Uw eigen vermogen mag niet meer zijn dan het jaarlijkse vastgestelde bedrag door BKZ wanneer u alleenstaand bent en het jaarlijkse vastgestelde bedrag door BKZ wanneer u samenwoont. Voor het bedrag boven deze grenzen kan BKZ u (een) tranche(s) opleggen. Een bonus en de belasting die u over uw vermogen betaalt tellen mee bij het belastbare inkomen.

 

 

/ /

Alleen de arbeidsvoorwaarden die onder het belastbare inkomen vallen worden meegewogen. Een auto van de werkgever wordt bijvoorbeeld meegeteld in het inkomen.

/ /

De eigenaar heeft het volledige genot van de woning en betaalt alle lasten zoals o.a. de bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren en de gemeentelijke belastingen. Daarnaast is de eigenaar ook volledig verantwoordelijk voor het onderhoud van de woning.

/ /

Wij toetsen zowel van u als van uw partner het inkomen en vermogen. Als partner wordt aangerekend diegene die met de bewoner minimaal 6 maanden een huishouding heeft gevoerd. Op het huidige dan wel het oude adres in het kalenderjaar van toetsing.

 

/ /

Het systeem is zo opgebouwd dat uw inkomen voldoende is gestegen op het moment dat u een volgende tranche zou moeten kopen. Als u een tranche niet kunt betalen, dient u dit aan te geven aan BKZ per email. U kunt mailen naar

/ /

Ja, een bewoner mag de woning veranderen of verbouwen. Voor ingrijpende verbouwingen moet er door BKZ toestemming worden gegeven.

/ /

U bent zelf eigenaar van de woning. Echter, BKZ is voor het deel dat u niet zelf heeft afgenomen eigenaar van de erfpachtwaarde van de woning en van de grond. Dit is de erfpachtwaarde van één of meerdere tranches .

/ /

Dan blijft de marktwaarde van het erfpachtrecht gelijk, en verandert er ten aanzien van de waarde van de tranches niets. U en Betaalbare Koopwoningen Zaanstad profiteren dan niet van een stijging van de waarde.

/ /

Uw inkomen is bepalend voor het moment van aankoop van de tranches en voor het vaststellen van de vermindering van de jaarlijkse erfpachtcanon welke jaarlijks wordt vastgesteld.

/ /

Dan bent u voor 100% eigenaar van de waarde van de woning. U heeft dan alleen nog te maken met Betaalbare Koopwoningen Zaanstad vanwege de erfpacht. BKZ is immers eigenaar van de grond onder de woning.

/ /

U kunt de erfpachtcanon op twee manieren betalen; u betaalt het gehele jaarbedrag ineens door dit over te maken naar Betaalbare Koopwoningen Zaanstad of u machtigt Betaalbare Koopwoningen Zaanstad om dit in gelijke maandelijkse termijnen af te schrijven. De jaarlijkse contractuele inkomenstoets kosten kunt u niet via de (gespreide) betaling voldoen. De contractuele inkomenstoets kosten dienen in januari betaald te worden.

 

 

/ /

U koopt een huis en betaalt daarvoor bij de koop minder dan de eigenlijke waarde op de huizenmarkt. U moet op termijn wel het verschil in prijs betalen, maar alleen als uw inkomen of uw financieringscapaciteit zodanig is gestegen dat dit mogelijk is. Daarom spreken we van een uitgestelde deelbetaling. Hierover maakt u afspraken met BKZ. Om deze afspraken goed te regelen sluit u een contract met Betaalbare Koopwoningen Zaanstad.

/ /

Wanneer u een tranche moet kopen, doet BKZ u een voorstel voor de prijs. Als u daarmee niet akkoord gaat, heeft u 21 dagen de tijd om een tegenvoorstel te doen. Doet u dat niet (en gaat u dus akkoord), dan ontvangt u een factuur van BKZ. De betalingstermijn is 3 maanden na factuurdatum.  De kosten en belastingen verschuldigd ter zake van de koop en levering zijn voor rekening van de erfpachter.

 

/ /

Ja, zolang de waarde van de grond als gevolg hiervan niet verminderd. Voor de inrichting gelden dezelfde regels als voor elke andere woning.

/ /

Als de mogelijkheid zich voordoet, kunt u de tranches afnemen. Nadat de tranches zijn afgenomen, mag de erfpacht eeuwigdurend worden afgekocht en wordt de bloot eigendom verkregen. Voor het vrijwillig afkopen van de tranches en de erfpacht kunt u twee keer per kalenderjaar vrijblijvend een aanbieding bij BKZ opvragen. Wanneer u een derde aanbieding opvraagt en er geen gebruik van maakt, worden er kosten in rekening gebracht.

Na afname van tranches en grond is de woning geen BKZ woning meer.

/ /

Er is gekozen voor erfpacht, zodat de koper niet de grond onder de woning hoeft te betalen en de koopprijs laag kan blijven. Op deze manier worden de woningen voor lagere inkomens bereikbaar. Naarmate het inkomen stijgt wordt de erfpachtcanon hoger.

/ /

Dit is niet mogelijk. Eventueel wel als verplichte afname tranche niet te financieren is, is het mogelijk een deeltranche af te nemen en de rest uit te stellen.

/ /

Het kan zo zijn dat u zelf een tranche wilt kopen terwijl BKZ u daartoe niet verplicht. Voor de recente waarde van uw tranches kunt u contact opnemen met BKZ via . U bent na ontvangst van het voorstel niet verplicht de tranche daadwerkelijk te kopen, indien er echter kosten voor BKZ aan het voorstel zijn verbonden moet u deze kosten betalen. Dit zullen wij u op voorhand laten weten

/ /

Bij de aankoop van de woning wordt bepaald welk percentage van de erfpachtwaarde van de woning bij een tranche hoort. Hier is ook een waarde aangekoppeld. Deze waarde wordt ieder jaar opnieuw bepaald aan de hand van de marktontwikkelingen. Stijgt de markt bijvoorbeeld 5%, dan stijgt de waarde van de tranche ook met 5%. Daalt de markt met 5%, dan daalt ook de tranche met 5%.

/ /

Uw huis staat op erfpacht. Strikt juridisch gesproken krijgt u het genot van het huis.

Dit is geen bijzondere situatie, er zijn in Zaanstad meer woningen die op erfpachtgrond staan.

 

Nog steeds vragen?  Neem gerust contact met ons op!

Wil je op de hoogte gehouden worden van de producten en nieuwe projecten, schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief.

Disclaimer:

BKZ Starterswoning sluit aan bij ontwikkelingen op de woningmarkt. Dit betekent dat details in voorwaarden en inkomensgrenzen kunnen wijzigen. Voor de actuele voorwaarden en cijfers check altijd www.betaalbarekoopwoningen.nl.

Er worden geen nieuwe woningen in het model BKZ Traditioneel meer uitgegeven.