Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BETAALBARE KOOPWONINGEN ZAANSTAD

Gedeponeerd bij de Rechtbank Noord-Holland te Haarlem.

Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op en deel uitmaken van de overeenkomst

Bijlage(n): de (eventuele) bijlage(n) bij de overeenkomst, maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst

BKZ: alle tot BKZ behorende organisatieonderdelen

Derden: niet zijnde partijen bij de opdracht

Diensten: de door de opdrachtnemer op basis van de overeenkomst ten behoeve van BKZ te verrichten werkzaamhedenEquipment: alle voertuigen, uitrustingsstukken, kranen, steigerwerk en onderdelen daarvan, verbruiksartikelen en dergelijke, die de opdrachtnemer gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst, doch uitgezonderd de zaken die verwerkt dienen te worden in de tot stand te brengen stoffelijke objecten.

Informatiedragers: papieren documenten en/of dragers van digitale informatie, waarop de prestaties / resultaten van de opdrachtnemer aan BKZ ter beschikking worden gesteld

Leveringen: de door de opdrachtnemer op basis van de overeenkomst ten behoeve van BKZ te leveren producten

Materialen: zaken zoals grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen, tekeningen, specificaties en software, die worden verwerkt in de tot stand te brengen stoffelijke objecten, ofwel worden gebruikt bij de uitvoering van het werk, het verrichten van enkele diensten, met uitzondering van de te gebruiken equipment.

Opdrachtnemer: de contractuele wederpartij van BKZ

Overeenkomst: de overeenkomst onder bezwarende titel tussen BKZ en de opdrachtnemer, tot het leveren van producten, diensten en het uitvoeren van werken, waarop de voorwaarden van toepassing zijn

Persoonlijkheids rechten: de persoonlijkheidsrechten zoals bedoeld in artikel 25 van de Auteurswet 1912.

Prestatie: de te verrichten leveringen van producten en/of diensten

Werkdag: een dag niet zijnde een zaterdag of een zondag of een wettelijk erkende feestdag

Werken: het product van bouw- dan wel wegenbouwkundige werken in hun geheel dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij de opdrachtnemer prestaties levert aan BKZ.

2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de opdrachtnemer en/of derden wordt uitdrukkelijk verworpen.

4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen BKZ en de opdrachtnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

5. Indien onderdelen van de overeenkomst en de eventueel daarbij behorende bijlage(n) in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, is de hiërarchie als volgt, tenzij anders is overeengekomen: ten eerste de overeenkomst, ten tweede de bijlagen en ten derde de Algemene Voorwaarden.

6. Voor de toepassing van deze voorwaarden dient men onder personeel van de opdrachtnemer mede te verstaan derden die door de opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst(en) zijn betrokken.

Artikel 3 Inhoud van de overeenkomst

De overeenkomst omvat al hetgeen tussen BKZ en de opdrachtnemer is overeengekomen. In de overeenkomst worden de volgende zaken aangegeven, indien van toepassing, tenzij door partijen anders is overeengekomen:
• de projectbenaming en/of het projectnummer;
• dat op de overeenkomst van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden BKZ;
• de aard en de omvang van de te verrichten prestaties die aan de opdrachtnemer zijn opgedragen;
• de vergoeding zoals bedoeld in art. 11;
• eventuele prijsindexatie;
• de exacte factuurgegevens zoals bedoeld in art. 12 lid 2;
• de termijn waarbinnen de opdracht moet worden uitgevoerd en/of de duur van de overeenkomst;
• de plaats en het tijdstip van (af-)levering;
• montage en/of installatie en/of opleiding, indien van toepassing;
• de overeengekomen rapportagemethode en frequentie zoals bedoeld in art. 10 lid 3;
• de prestaties / resultaten die de opdrachtnemer moet leveren, alsmede de eventuele informatiedragers waarop de prestaties / resultaten van de opdracht dienen te worden vastgelegd en ter beschikking worden gesteld aan BKZ;
• de wijze waarop BKZ aan de opdrachtnemer mededeelt dat het zijn te verrichten prestaties, zoals overeengekomen, als voltooid beschouwt;
• opzegtermijn van de overeenkomst;
• de contactpersonen van zowel BKZ als de opdrachtnemer;
• de coördinatie binnen en de aansprakelijkheid van partijen, indien die bestaat uit afzonderlijke (rechts-)personen die voor de aanvaarding van de opdracht gezamenlijk optreden.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst is tot stand gekomen, indien een schriftelijke onherroepelijke aanbieding van de opdrachtnemer door BKZ schriftelijk door een daartoe bevoegde persoon is aanvaard of het overeengekomene op andere wijze door partijen schriftelijk is bevestigd.

2. BKZ zal voor, doch uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst de opdrachtnemer in het bezit te stellen van een exemplaar van de Algemene Voorwaarden BKZ, behoudens in die gevallen waarin BKZ reeds bij vorige opdrachten een exemplaar van de Algemene Voorwaarden BKZ heeft gegeven aan de opdrachtnemer.

Artikel 5 Wijzigingen

1. Wijziging in de opdracht, daaronder begrepen uitbreiding of inkrimping van de reeds opgedragen prestaties, komt tot stand, zodra BKZ dit schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar maakt en de opdrachtnemer dit schriftelijk bevestigt.

2. De opdrachtnemer is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BKZ niet gerechtigd de personen, die zijn belast met de uitvoering van de diensten, tijdelijk of definitief te vervangen, tenzij anders is overeengekomen in de overeenkomst. BKZ weigert haar toestemming niet op onredelijke gronden en is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. De voor de oorspronkelijke personen geldende tarieven worden bij vervanging niet verhoogd.

3. Indien BKZ andere personen wenst voor de uitvoering van de opdracht, omdat zij meent dat dit van belang is voor een goede uitvoering van de opdracht, deelt zij dit schriftelijk mee aan de opdrachtnemer, onder opgave van redenen. De opdrachtnemer draagt alsdan zorg voor
vervanging.

4. Bij een vervanging van de personen, bedoeld in lid 2, worden personen beschikbaar gesteld die qua deskundigheid, opleiding en ervaring in ieder geval gelijkwaardig zijn aan de oorspronkelijk ingezette personen.

Artikel 6 Algemene verplichtingen BKZ

1. BKZ verstrekt de opdrachtnemer tijdig de inlichtingen, gegevens en beslissingen, die  benodigd zijn om de opdracht naar behoren te vervullen en te voltooien.

2. BKZ voldoet de door haar aan de opdrachtnemer verschuldigde bedragen uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de factuur aan de opdrachtnemer, tenzij in een betalingsregeling anders is overeengekomen.

Artikel 7 Algemene verplichtingen opdrachtnemer

1. De opdrachtnemer garandeert dat de door of namens hem te verrichten prestaties voldoen aan de in de overeenkomst vastgelegde voorwaarden en specificaties en dat deze volgens het overeengekomen tijdschema worden uitgevoerd. Voorts garandeert de opdrachtnemer dat de uitvoering van het overeengekomene geschiedt in overeenstemming met vigerende regelgeving en beschikkingen van overheidswege.

2. Het werk en/of de opdracht dien(t)(nen) goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst te worden uitgevoerd.

3. De opdrachtnemer verricht de prestaties in nauwe samenwerking met BKZ, onverminderd het bepaalde in lid 1.

4. De opdrachtnemer voert de opdracht goed en zorgvuldig uit, behartigt de belangen van BKZ naar zijn beste weten en verricht zijn prestaties naar beste kunnen en wetenschap. De opdrachtnemer vermijdt alles wat de uitvoering van de prestaties kan schaden. De opdrachtnemer ontleent geen voordelen aan de toepassing van eigen vindingen bij het vervullen van de overeenkomst, zonder dat deze bekend zijn bij BKZ.

5. De opdrachtnemer staat in voor de kwaliteit en integriteit van diegene die namens de opdrachtnemer belast is met de uitvoering van de overeenkomst. Werken worden conform alle wettelijke bepalingen uitgevoerd.

6. Gemachtigden van de opdrachtnemer zijn in beginsel tijdens de werkzaamheden op het werkterrein beschikbaar, waarbij hun afwezigheid, vervanging en bereikbaarheid wordt geregeld in overleg met BKZ.

7. De opdrachtnemer dient te beschikken over een geldig inschrijvingsbewijs bij de bedrijfsvereniging waarbij hij is ingeschreven en te beschikken over een vestigingsvergunning, voor zover deze is vereist. Op eerste verzoek van BKZ dient de opdrachtnemer de voornoemde bescheiden te tonen.

8. De opdrachtnemer dient op eerste verzoek van BKZ aan deze een staat te overhandigen, bevattende de naam, voorn(a)m(en), adres, woonplaats, geboortedatum en –plaats, BSNnummer, eventuele tewerkstellingsvergunning en arbeidsvoorwaarden van alle personeel, dat door de opdrachtnemer van week tot week in het werk is gesteld.

9. De opdrachtnemer dient op eerste verzoek van BKZ aan deze de loonstaten dan wel de manurenverantwoording van alle personeel, dat door de opdrachtnemer in het werk is gesteld, ter inzage te verstrekken, volgens een door BKZ opgesteld model.

10. De opdrachtnemer dient al zijn verplichtingen jegens het door hem in het werk gestelde personeel strikt na te komen.

11. De opdrachtnemer houdt BKZ op de hoogte van de uitvoering van de overeenkomst, waaronder de financiële aspecten, en geeft haar desgevraagd inlichtingen.

12. De opdrachtnemer dient telkenmale op eerste verzoek van BKZ aan deze een afschrift te verschaffen van de verklaringen inzake zijn betalingsbedrag bij de bedrijfsvereniging en de ontvanger der directe belastingen.

13. De prestaties worden uitgevoerd binnen de ingevolge artikel 3 bedoelde termijn, behoudens omstandigheden zoals bedoeld in artikel 25. Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen betreft de in artikel 3 bedoelde termijn een fatale termijn, zodat bij overschrijding van die termijn verzuim direct intreedt en geen voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling nodig is. Op de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer wegens overschrijding van deze termijn is
artikel 23 van overeenkomstige toepassing.

14. Indien in de overeenkomst uitdrukkelijk een vast of maximaal bedrag is overeengekomen voor de vervulling van de opdracht, dan wordt de aanbieding van de opdrachtnemer en opdrachtbevestiging van BKZ, alsmede eventueel de onderliggende ontwerpen en/of bestekken  aldus vervaardigd dat de opdracht kan worden vervuld voor maximaal het bedrag dat bij de bepaling van de inhoud van de opdracht voor die uitvoering is vastgesteld of laatstelijk is overlegging aan BKZ. In geval van overschrijding van dit bedrag vervult de opdrachtnemer zijn opdracht zonder berekening van extra kosten en/of uren. Indien echter de overschrijding een gevolg is van omstandigheden, zoals bedoeld in artikel 25, of van een verzoek tot verdergaande prestatie dat in de opdrachtbevestiging is vastgelegd, worden de extra kosten en/of uren afzonderlijk in rekening gebracht op basis van werkelijk gemaakte kosten en/of uren.

15. Ter vervulling van zijn inlichtingenplicht licht de opdrachtnemer BKZ tijdig in over de financiële gevolgen en risico’s, verbonden aan het stellen van andere of meer eisen, het uitstellen of wijzigen van beslissingen en/of de opdracht en het optreden van omstandigheden, waarmee bij het aangaan van de overeenkomst / verlenen van de opdracht geen rekening is gehouden.

16. De opdrachtnemer verstrekt BKZ bij de totstandkoming van de opdracht een raming c.q. opgave van de kosten en/of uren. Ten tijde van het overeenkomen van wijzigingen in de opdracht geeft de opdrachtnemer aan of en in hoeverre zulks invloed heeft op de bedoelde raming c.q. opgave van kosten en/of uren. Zodra de verwachting gerechtvaardigd is dat de laatstverstrekte raming c.q. opgave van kosten en/of uren ontoereikend is, informeert de opdrachtnemer BKZ daarover schriftelijk.

17. De opdrachtnemer dient BKZ te vrijwaren voor aansprakelijkheid jegens derden wegens het niet naleven door de opdrachtnemer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, dan wel ingevolge de wet.

18. De opdrachtnemer is gehouden gevolg te geven aan tijdig verleende aanwijzingen van BKZ over de uitvoering van de opdracht.

19. De opdrachtnemer moet BKZ desgevraagd maar ook regelmatig op eigen initiatief op de hoogte houden van zijn werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht en BKZ onverwijld schriftelijk in kennis stellen van de voltooiing van de opdracht.

20. De opdrachtnemer doet aan BKZ schriftelijk verantwoording van de wijze waarop hij zich van de opdracht heeft gekweten. Heeft de opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht gelden uitgegeven of te diens behoeve gelden ontvangen, dan doet hij daarvan tegelijkertijd rekening. Bij schriftelijke aanvaarding van de verantwoording door BKZ is de opdracht opgeleverd.

21. Indien de opdracht aan de opdrachtnemer is verleend met het oog op een persoon, dan zal de opdrachtnemer zorgdragen dat die persoon de werkzaamheden zelf verricht, behoudens voor zover uit de opdracht voortvloeit dat hij deze onder zijn verantwoordelijkheid door anderen mag laten uitvoeren, onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.

22. De opdrachtnemer zal, afgezien van de overeengekomen prijs, de opdracht geheel voor eigen rekening en risico uitvoeren. BKZ is, behoudens opzet en grove schuld van BKZ, niet
aansprakelijk voor schade die de opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht lijdt. 23. Indien twee of meer opdrachtnemers gezamenlijk een opdracht hebben ontvangen is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming in de nakoming, ongeacht of de tekortkoming kan worden toegerekend.

24. De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar de laatste maatstaven van de techniek zelfstandig uitvoeren en is daarvoor ook verantwoordelijk.

25. Afval-emballagemateriaal dient de opdrachtnemer na nakoming van zijn verplichtingen mee te nemen.

Artikel 8 Optreden van de opdrachtnemer als gemachtigde

1. De opdrachtnemer treedt slechts op als gemachtigde van BKZ indien en voor zover BKZ de opdrachtnemer daartoe schriftelijk als gemachtigde heeft aangewezen.

2. Indien en voor zover de opdrachtnemer in strijd handelt met het in lid 1 bepaalde, komen de nadelige gevolgen daarvan voor zijn rekening en risico, behoudens voorzover BKZ deze handelwijze bekrachtigd heeft.

Artikel 9 Samenwerking met derden

1. Indien de overeenkomst met zich meebrengt, dat de opdrachtnemer voor de vervulling ervan zijn uit te voeren prestaties moet afstemmen op die van andere door BKZ ingeschakelde derden, stelt BKZ, na overleg met alle betrokkenen, vast wie met de leiding en coördinatie van de werkzaamheden wordt belast en wat ieders taak in dezen is.

2. De in lid 1 bedoelde leiding en coördinatie houdt ten minste in dat de coördinator tijdig, in overleg met BKZ en de andere opdrachtnemers, een tijdsschema voor de uitvoering van de in lid 1 bedoelde overeenkomst vaststelt en dat hij – ingeval van tijdsoverschrijding of andere omstandigheden die tot vertraging of schade kunnen leiden – onverwijld met hen overleg pleegt en hen en BKZ schriftelijk verslag daarvan doet toekomen.

3. Indien de opdrachtnemer een opdracht krijgt te vervullen die ook prestaties op een ander dan zijn eigen vakgebied met zich meebrengen, kan de opdrachtnemer met toestemming van BKZ voor eigen rekening en risico daarvoor andere deskundigen inschakelen.

4. Bij het uitvoeren van de overeenkomst kan de opdrachtnemer slechts na schriftelijke toestemming van BKZ gebruik maken van de diensten van derden. Deze toestemming wordt niet op onredelijke gronden onthouden. Aan de toestemming kunnen door BKZ voorwaarden worden verbonden. De door BKZ verleende toestemming laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor de nakoming van de krachtens de overeenkomst op hem rustende verplichtingen en de krachtens de belasting- en sociale verzekeringswetgeving op hem als werkgever rustende verplichtingen.

Artikel 10 Samenwerking, rapportage, acceptatie en controle

1. Beide partijen wijzen een contactpersoon aan, die de contacten over de uitvoering van de overeenkomst onderhouden.

2. De overeenkomst kan voorzien in de instelling van een begeleidingscommissie of stuurgroep. De taken en bevoegdheden, alsmede de samenstelling van de begeleidingscommissie of stuurgroep worden in de overeenkomst nader bepaald.

3. De opdrachtnemer rapporteert over de voortgang van de werkzaamheden aan BKZ zo vaak als in de overeenkomst is bepaald dan wel zo vaak als BKZ dat nodig acht.

4. Indien BKZ niet binnen twee weken vanaf het moment van levering van de prestatie anderszins kenbaar heeft gemaakt, kan de prestatie als geaccepteerd worden beschouwd, tenzij anders is overeengekomen.

5. BKZ heeft het recht de resultaten van de geleverde prestaties te (laten) toetsen. Indien blijkt dat de prestaties niet voldoen aan de vooraf in de overeenkomst gestelde kwaliteitscriteria en het in de overeenkomst daaromtrent gestelde, zijn de kosten van toetsing voor rekening van de opdrachtnemer. BKZ heeft het recht om op kosten van de opdrachtnemer aanvullende c.q. uitgebreidere kwaliteitscontroles uit te (laten) voeren. Indien uit deze controles blijkt dat aan alle
geldende kwaliteitseisen is voldaan, worden de kosten van de aanvullende c.q. uitgebreidere controles en de kosten van de eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen voor de oplevering gedragen door BKZ.

6. Indien BKZ de toetsingsresultaten als onvoldoende beoordeelt, worden de prestaties niet geaccepteerd. Zij zal de opdrachtnemer schriftelijk verzoeken om binnen een redelijke, door haar te bepalen termijn, alsnog aan het gestelde in de overeenkomst te voldoen, tenzij nakoming van de overeenkomst reeds blijvend onmogelijk is.

7. Afgekeurde zaken worden door de opdrachtnemer op eerste aanzegging verwijderd en onverwijld, uitsluitend voor zijn rekening, vervangen. De aan verwijdering en vervanging alsmede de aan herkeuring verbonden kosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.

8. Gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst is BKZ gerechtigd te allen tijde en zonder vooraankondiging toezicht terzake van de uitvoering van de kwaliteitszorg, zoals op het moment van aangaan van de overeenkomst door de opdrachtnemer aan BKZ kenbaar was gemaakt, uit te oefenen bij de opdrachtnemer, bij de onderaannemers, bij de toeleveranciers en op locaties waar, naar het oordeel van BKZ, belangrijke prestaties worden verricht.

Artikel 11 Vergoeding

1. Kosten, gemaakt ten behoeve van het uitbrengen van offertes, zijn niet declarabel.

2. De vergoeding voor te leveren prestaties kan bestaan uit:
a) de honorering van de werkzaamheden van de opdrachtnemer;
b) de gemaakte kosten;
c) de te betalen prijs voor het geleverde product.

3. De in lid 2 genoemde honorering wordt bepaald naar één of meer van de volgende maatstaven:
a) op basis van de aan de opdracht bestede tijd;
b) op basis van enige andere adequate maatstaf.

4. Ingeval van honorering op basis van bestede tijd, zoals bedoeld in lid 3 sub a, wordt de honorering berekend door de aan de opdracht bestede tijd te vermenigvuldigen met een tarief per tijdseenheid. Onder bestede tijd wordt verstaan het totaal van alle uren die rechtstreeks zijn besteed aan het vervullen van de opdracht en de reistijd die voor de vervulling van de opdracht noodzakelijk is, tenzij anders overeengekomen. De tarieven per tijdseenheid, naar persoon, functie of groep, worden in de overeenkomst van BKZ bepaald of omschreven.

5. De in lid 2 genoemde gemaakte kosten zijn declarabel naar één of meer van de volgende maatstaven:
a) op basis van de werkelijk gemaakte kosten;
b) op basis van enige andere adequate maatstaf.

6. Indien partijen overeenkomen dat de opdrachtnemer ten behoeve van de opdracht gemaakte kosten in rekening kan brengen, zoals bedoeld lid 5 sub a, komen de volgende kosten in aanmerking voor geheel of gedeeltelijke vergoeding:
• de reiskosten;
• de kosten van het vermenigvuldigen van overeenkomsten, bestekken, tekeningen, berekeningen, rapporten e.d.;
• de kosten van porti, telecommunicatie, registratie en andere verschotten.

7. In de overeenkomst wordt bepaald naar welke maatstaven de in lid 2 bedoelde vergoeding wordt berekend. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de honorering plaats volgens lid 3 sub a.

8. De kosten van andere deskundigen, zoals bedoeld in artikel 9 lid 3, zijn slechts declarabel indien dit met BKZ vooraf is overeengekomen.

9. De opdrachtnemer houdt BKZ periodiek op de hoogte van de in dit artikel genoemde honorering en, indien overeengekomen tussen partijen, de gemaakte kosten die BKZ op grond van dit artikel aan de opdrachtnemer verschuldigd is.

10. Indien sprake is van wijzigingen zoals bedoeld in artikel 5 lid 1, worden de daarvoor te verrichten prestaties op basis van bestede tijd en, indien overeengekomen tussen partijen, de gemaakte kosten en/of de te betalen prijs voor het geleverde product afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

11. De vergoeding / betaling is verschuldigd naar de mate van het verrichten van de uit de opdracht voortvloeiende prestaties en/of het gereedkomen van de verschillende fasen van de opdracht, zulks zoals uitdrukkelijk is overeengekomen bij de totstandkoming van de overeenkomst.

12. De door de opdrachtnemer volgens de overeenkomst te declareren bedragen worden verhoogd met de verschuldigde BTW.

13. In de overeenkomst wordt geregeld of, en zo ja, hoe tariefswijzigingen en indexeringen ten aanzien van de prijs worden toegepast. Partijen zijn niet gerechtigd tarieven eenzijdig te wijzigen.

14. De kosten van aflevering zijn voor rekening en risico van de opdrachtnemer: bij levering van producten levert de opdrachtnemer de producten DDP (Delivered Duty Paid), volgens de “Incoterms” editie 2000, uitgegeven door de International Kamer van Koophandel in Parijs, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 12 Betaling

1. Tenzij anders is overeengekomen, ontstaat het recht op betaling na acceptatie van de resultaten van de verrichte prestaties. De opdrachtnemer factureert binnen 30 dagen na acceptatie.

2. De opdrachtnemer zendt de factu(u)r(en) aan BKZ onder vermelding van datum, opdrachtnummer, nummer van de overeenkomst, naam van de contactpersoon van BKZ, het BTW-bedrag en andere door BKZ verlangde gegevens.

3. BKZ kan van de opdrachtnemer eisen dat de opdrachtnemer een geblokkeerde bankrekening heeft, waarop BKZ een deel van de betaling stort ten behoeve van de door de opdrachtnemer af te dragen loonbelasting en sociale lasten.

4. Indien is overeengekomen dat betaling volgens nacalculatie zal plaatsvinden, wordt deze gespecificeerd en in een door BKZ eventueel nader aangegeven vorm gefactureerd. In de factuur wordt opgave gedaan van het aantal en de data van de werkelijk en noodzakelijk bestede dagen of uren, wordt een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden gegeven, alsmede een omschrijving van de eventuele reis- en verblijfkosten, indien deze niet zijn inbegrepen in de dag- of uurtarieven.

5. Een overschrijding van de in de overeenkomst opgenomen vaste prijs wordt in de factu(u)r(en) uitdrukkelijk vermeld en gespecificeerd.

6. BKZ betaalt de door haar op basis van de overeenkomst verschuldigde bedragen binnen 30 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur aan de opdrachtnemer, mits de factuur voldoet aan de gegevensvereisten, zoals bedoeld in lid 2.

7. Indien BKZ de juistheid van de declaratie, dan wel een onderdeel daarvan betwist, treden partijen in overleg teneinde de ontstane situatie op te lossen. BKZ is te allen tijde gerechtigd de door de opdrachtnemer verzonden facturen door een door BKZ aan te wijzen accountant, als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, op inhoudelijke juistheid te laten controleren. De opdrachtnemer verleent de betrokken accountant inzage in boeken en bescheiden en verstrekt hem alle gegevens en informatie die deze verlangt. De controle is vertrouwelijk en strekt zich niet verder uit dan voor het verifiëren van de facturen is vereist. De accountant brengt zijn rapportage zo spoedig mogelijk aan beide partijen uit. De kosten van het accountantsonderzoek
komen voor rekening van BKZ, tenzij uit het onderzoek van de accountant blijkt dat de factu(u)r(en) niet juist dan wel onvolledig is / zijn, in welk geval bedoelde kosten voor rekening van de opdrachtnemer komen.

8. BKZ is gerechtigd de betaling van een factuur of een deel daarvan, waarover tussen partijen geen overeenstemming bestaat, op te schorten gedurende de periode van het accountantsonderzoek. Van deze bevoegdheid maakt BKZ uitsluitend gebruik, indien bij hem redelijke twijfel bestaat omtrent de juistheid van de desbetreffende factuur.

9. Overschrijding van een betalingstermijn door BKZ of niet-betaling door BKZ van een factuur op grond van vermoede inhoudelijke onjuistheid van die factuur of ingeval van ondeugdelijkheid van de gefactureerde diensten, geeft de opdrachtnemer niet het recht zijn werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen.

10. Betaling door BKZ houdt op geen enkele wijze afstand van rechten in.

11. BKZ heeft het recht het bedrag van de factu(u)r(en) te verminderen met bedragen, die de opdrachtnemer op grond van de overeenkomst aan BKZ is verschuldigd.

Artikel 13 Voorschot

1. Indien BKZ ter uitvoering van de overeenkomst (een) betaling(en) verricht voor prestaties die nog niet zijn geleverd, wordt door de opdrachtnemer voorafgaande aan die betalingen een onvoorwaardelijke kredietinstellingsgarantie “on demand” zonder einddatum aan BKZ afgegeventer waarde van het (de) betaalde bedrag(en). Aan de garantie zijn voor BKZ geen kosten verbonden. Worden vanwege enige tekortkoming aan de zijde van de opdrachtnemer diensten
niet binnen de overeengekomen termijn geaccepteerd, dan is de opdrachtnemer de wettelijke rente over het voorschot verschuldigd voor de tijd dat de tekortkoming voortduurt.

2. De kredietinstellingsgarantie “on demand” wordt afgegeven door een erkende kredietinstelling. De kredietinstelling verklaart daarin desverzocht onverwijld over te gaan tot betaling aan BKZ van het in de garantie genoemde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente over dat bedrag, gerekend vanaf de dag van de door BKZ gestelde tekortkoming van de opdrachtnemer.

Artikel 14 Eigendom van zaken en informatiedragers

1. Bij het verrichten van de prestaties kan de opdrachtnemer gebruik maken van zaken, die eigendom zijn van BKZ en die voor dat doel in bruikleen worden gegeven. Aan deze bruikleen kunnen voorwaarden worden verbonden.

2. De eigendom van informatiedragers, die de partijen over en weer aan elkaar beschikbaar stellen, blijft berusten bij de partij die ze beschikbaar heeft gesteld, tenzij deze informatiedragers zoals bedoeld in artikel 3 door de opdrachtnemer aan BKZ ter beschikking worden gesteld. In dat geval wordt het recht van eigendom overgedragen aan BKZ.

Artikel 15 Levering en verpakking van producten

1. De opdrachtnemer levert de producten DDP, volgens de “Incoterms” editie 2000, uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel in Parijs, tenzij anders is overeengekomen.

2. De producten worden geleverd in deugdelijke verpakkingen. BKZ kan eisen dat de verpakkingen van de te leveren of geleverde producten door en op kosten van de opdrachtnemer worden teruggenomen.

3. De te leveren producten worden niet verpakt in verpakkingen die, beoordeeld volgens de stand van de wetenschap ten tijde van de levering, milieubelastend zijn, of worden vermoed dit te zijn, of op andere wijze een bedreiging voor de veiligheid, welzijn, of gezondheid kunnen vormen.

4. Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst ten aanzien van verpakkingen niet aan lid 3 van dit artikel kan worden voldaan en er toch geleverd wordt met gebruikmaking van zulke verpakkingen, zal de opdrachtnemer dit aan BKZ melden. BKZ heeft alsdan, het recht deze verpakkingen voor rekening van de opdrachtnemer aan hem te retourneren of deze op zijn kosten te laten verwerken. Dit geldt ook wanneer de verpakkingen niet voldoen aan het in lid 2 van dit artikel bepaalde en de opdrachtnemer dit niet heeft gemeld.

5. Te leveren producten worden geleverd met alle voorhanden zijnde documentatie die bestemd is om de zaken naar behoren te kunnen gebruiken alsmede eventuele kwaliteitskeurmerken of certificaten, alsmede hulpstukken en hulpmaterialen.

6. De opdrachtnemer herstelt of vervangt de producten die door of tijdens het vervoer beschadigd of verloren zijn gegaan voor eigen rekening, één en ander ter keuze van BKZ.

Artikel 16 Tijdstip van aflevering van producten

1. Aflevering vindt plaats op de overeengekomen plaats van bestemming en op het in de overeenkomst bepaalde tijdstip. Indien geen termijn bepaald is geldt een redelijke termijn.

2. Zodra de opdrachtnemer weet of verwacht dat de producten niet, of niet tijdig afgeleverd kunnen worden, stelt de opdrachtnemer BKZ daarvan onverwijld schriftelijk in kennis, geeft aan wat de oorzaak en de omstandigheden zijn die hem hiertoe dwingen, en geeft aan welke maatregelen noodzakelijk zijn om een oplossing te vinden voor de daaruit voortvloeiende problemen. Onverlet het bepaalde in artikel 23 draagt de opdrachtnemer alle daaruit voortvloeiende schade voor BKZ, tenzij de opdrachtnemer aantoont dat BKZ de veroorzaker is van deze omstandigheden.

3. Indien BKZ tijdig aan de opdrachtnemer kenbaar maakt dat zij om welke reden dan ook niet in staat is de producten in ontvangst te nemen op het overeengekomen tijdstip, en deze gereed zijn voor verzending, zal de opdrachtnemer op eigen kosten de zaken bewaren, beveiligen, en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in de kwaliteit te voorkomen, totdat zij geleverdzijn, een en ander tenzij dit in redelijkheid niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd. BKZ komt niet in schuldeiserverzuim door uitstel van aflevering.

4. Uitstel van aflevering als bedoeld in het derde lid van dit artikel geeft de opdrachtnemer nimmer aanspraak op verhoging van de overeengekomen prijs. De opdrachtnemer kan bij een uitstel van aflevering alleen aanspraak maken op vergoeding van gevolgschade indien er aan de zijde van
BKZ sprake is van opzet, grove schuld of extreme nalatigheid.

Artikel 17 Garantie

1. De opdrachtnemer garandeert dat gedurende een periode van minimaal 12 maanden na acceptatie het geleverde product ongestoord – zonder gebreken en/of andere (functionele) belemmeringen – kan worden gebruikt voor die doeleinden waarvoor het product bestemd is.

2. Bij producten die niet direct in gebruik worden genomen, wordt de garantieperiode verlengd met de periode gedurende welke de producten niet in gebruik zijn genomen, een en ander met een maximum garantietermijn van 18 maanden.

3. Indien tijdens de garantieperiode een gebrek ontstaat is de opdrachtnemer, ongeacht de oorzaak van het ontstaan van dat gebrek, verplicht betrokken producten binnen een door BKZ te bepalen redelijke termijn te vervangen, te herstellen ofwel, mits de redelijkheid hieraan niet in de weg staat, om de producten terug te nemen en de voor die producten gedane betaling onmiddellijk terug te betalen, een en ander ter keuze van BKZ. Alle ingevolge dit lid te maken kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer, tenzij de opdrachtnemer aantoont dat het tijdens de garantieperiode ontstane gebrek niet voor zijn rekening en risico komt.

4. Naast de verplichtingen ingevolge lid 3 van dit artikel is de opdrachtnemer voorts aansprakelijk voor alle in zijdelings verband met het gebrek staande schade, een en ander met in achtname vande redelijkheid en billijkheid.

5. De garantieperiode wordt verlengd met een periode gelijk aan de periode(n) gedurende welke de producten niet zijn gebruikt of niet volledig konden worden gebruikt als gevolg van een gebrek dat zich tijdens de garantieperiode openbaart. Een nieuwe garantieperiode overeenkomstig lid 1 van
dit artikel is van toepassing op producten die ter vervanging zijn verstrekt en op vervangen of gerepareerde delen van die producten.

6. In aanvulling op lid 1 van dit artikel, blijft de opdrachtnemer gedurende 5 jaren na acceptatie aansprakelijk voor een verborgen gebrek, indien BKZ kan aantonen dat voornoemd gebrek reeds voor de acceptatie aanwezig was. Het in vorige zin vermelde is ook van toepassing indien zich
gedurende die periode een gebrek voordoet ten gevolge waarvan het geleverde product onbruikbaar wordt voor het doel waarvoor het is bestemd, hetgeen blijkt uit de overeenkomst of hetgeen het redelijkerwijs te verwachten gebruik van de geleverde producten zou zijn. Indien een situatie als in dit lid zich voordoet, is lid 3 van dit artikel, voor zover mogelijk, van toepassing.

Artikel 18 Tussentijdse beëindiging van de opdracht door BKZ

1. BKZ is gerechtigd de overeenkomst buiten rechte te ontbinden dan wel deze op te zeggen onder opgave van redenen. Daaronder is begrepen de omstandigheid dat de ter financiering van de overeenkomst in de ontwerpbegroting opgenomen gelden, niet door BKZ worden gevoteerd.

2. In geval van opzegging van de opdracht als in lid 1 bedoeld, is BKZ verplicht de opdrachtnemer te vergoeden:
a) de honorering naar de stand van de werkzaamheden;
b) de gemaakte kosten;
c) de kosten voortvloeiend uit de eventueel door de opdrachtnemer voor de vervulling van de opdracht reeds in redelijkheid aangegane verbintenissen met derden. Eventueel reeds betaalde voorschotten worden hiermee verrekend.

3. Indien en voor zover de te leveren prestatie, dan wel een onderdeel daarvan, bestaat uit te leveren informatiedragers geldt deze verplichting op voorwaarde dat de opdrachtnemer alle in het kader van de overeenkomst tot stand gekomen (concept)informatiedragers tot aan het moment van tussentijdse beëindiging aan BKZ in eigendom overdraagt.

4. Nakoming van het in lid 2 bepaalde wordt opgeschort indien de grondslag van tussentijdse beëindiging is gelegen in het feit dat de opdrachtnemer in verzuim is, dan wel de opdrachtnemer in gebreke is gesteld op grond van tekortschieten in de nakoming van zijn verplichting(en), zoals
bedoeld in artikel 23 lid 1. In dat geval wordt, hetgeen verplicht is op grond van lid 2, verrekend met de door BKZ geleden schade zoals bedoeld in artikel 23.

5. Tussentijdse beëindiging vindt plaats door middel van een aangetekend schrijven aan de opdrachtnemer.

6. Informatiedragers van BKZ die in het kader van de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld worden in geval van tussentijdse beëindiging per omgaande, dan wel zo spoedig mogelijk aan BKZ geretourneerd. Het in artikel 29 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de door de opdrachtnemer geleverde prestaties tot het moment van tussentijdse beëindiging.

7. De opdrachtnemer houdt alle informatie die hem tijdens de duur van de opdracht is verstrekt, voortbouwende op de geheimhoudingsverplichting van artikel 31, geheim en verstrekt deze niet aan derden, tenzij anders is overeengekomen.

8. Indien blijkt dat door de opdrachtnemer of een van zijn ondergeschikten enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van een orgaan van BKZ of aan een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers, heeft BKZ het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder ingebrekestelling, of rechterlijke tussenkomst en onverminderd het recht van BKZ om vergoeding van kosten, schade en/of kosten in welke vorm dan ook, te eisen.

Artikel 19 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtnemer

1. De opdrachtnemer kan de overeenkomst tussentijds beëindigen ingeval van overmacht zoals bedoeld in artikel 25 en ingeval van niet nakoming van verplichtingen van BKZ, zoals bedoeld in artikel 6.

2. De opdrachtnemer is niettemin gehouden de schade voor BKZ als gevolg van die tussentijdse beëindiging te beperken, dan wel toereikende maatregelen te nemen ter voorkoming daarvan.

3. Het in artikel 18 lid 2 genoemde is eveneens van toepassing bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtnemer.

4. Tussentijdse beëindiging vindt plaats door middel van een aangetekend schrijven aan BKZ en indien de overeenkomst voor onbepaalde duur geldt en niet door volbrenging eindigt met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden en onverminderd rechten van BKZ op schadevergoeding.

5. Alle s tuk k en van BKZ die in het kader van de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld worden in geval van tussentijdse beëindiging per omgaande, dan wel zo spoedig mogelijk aan BKZ geretourneerd. Het in artikel 29 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de door opdrachtnemer geleverde prestaties tot het moment van tussentijdse beëindiging. De opdrachtnemer zal op de stukken geen retentierecht uitoefenen.

6. De opdrachtnemer houdt alle informatie die hem tijdens de duur van de opdracht is verstrekt, voortbouwende op de geheimhoudingsverplichting van artikel 31, geheim en verstrekt deze niet aan derden, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 20 Ontbinding wegens faillissement en surséance van betaling

Indien de opdrachtnemer, in staat van faillissement geraakt, besluit tot ontbinding of surséance van betaling aanvraagt, dan wel indien er beslag, gevolgd door vanwaardeverklaring, gelegd wordt op registergoederen of essentiële onderdelen van de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer die een belemmering kunnen vormen voor de uitvoering en nakoming van deze opdracht, of de rechtspersoon wijzigt door overname of een overdracht van de aandelen, dan wel op grond van een mededeling van de opdrachtnemer moet worden aangenomen dat deze niet in staat is de overeenkomst na te komen, heeft BKZ het recht de opdrachtnemer aan te zeggen, dat zij de opdracht onmiddellijk doet eindigen, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en onverminderd het recht van BKZ om
vergoeding van kosten, schaden en/of kosten, in welke vorm dan ook, te eisen.
Indien en voor zover de te leveren prestatie, dan wel een onderdeel daarvan, bestaat uit te leveren informatiedragers geldt deze verplichting op voorwaarde dat de opdrachtnemer alle in het kader van de overeenkomst tot stand gekomen (concept) informatiedragers tot aan het moment van ontbinding aan BKZ in eigendom overdraagt. Bij beëindiging als hier bedoeld heeft BKZ het recht alle naar haar oordeel nuttige en noodzakelijke maatregelen te nemen om de realisering van opdracht verder te effectueren en daarbij derden in te schakelen.

Artikel 21 Dreigende vertraging

1. Indien de verrichting van de diensten vertraging dreigt te ondervinden, meldt de opdrachtnemer zulks direct schriftelijk aan BKZ en geeft daarbij de oorzaak en de consequenties aan van de dreigende vertraging. Tevens stelt de opdrachtnemer maatregelen voor om vertraging – ook in de toekomst – te voorkomen.

2. Binnen 14 dagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde melding, bericht BKZ of zij al dan niet instemt met de voorgestelde maatregelen en de genoemde consequenties. Instemming houdt niet in dat BKZ de oorzaak van de dreigende vertraging erkent en laat alle andere rechten of vorderingen, die BKZ op grond van deze overeenkomst toekomen, onverlet.

Artikel 22 Onderbreking overeenkomst

1. BKZ kan de opdrachtnemer gelasten de verrichting van de prestaties te onderbreken. BKZ maakt dit schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar.

2. Ingeval van onderbreking van de opdracht is BKZ verplicht de opdrachtnemer te vergoeden:
a) de honorering naar de stand van de werkzaamheden;
b) de gemaakte kosten;
c) de kosten voortvloeiend uit de eventueel door de opdrachtnemer voor de vervulling van de opdracht reeds in redelijkheid aangegane verbintenissen met derden.

3. Indien en voor zover de te leveren prestatie, dan wel een onderdeel daarvan, bestaat uit te leveren informatiedragers geldt deze verplichting op voorwaarde dat de opdrachtnemer alle in het kader van de overeenkomst tot stand gekomen (concept)informatiedragers tot aan het moment van onderbreking aan BKZ in eigendom overdraagt.

4. Daarnaast is de opdrachtnemer gerechtigd vergoeding van zijn schade, die hij door de onderbreking lijdt, van BKZ te vorderen, onverminderd de verplichting van de opdrachtnemer om de schade voor BKZ zoveel mogelijk te beperken.

5. Indien de opdracht later voortgang vindt, zullen de extra werkzaamheden die uit het opnieuw starten van de werkzaamheden voor de opdrachtnemer voortvloeien door BKZ worden vergoed op basis van bestede tijd en de eventueel gemaakte kosten. Partijen zullen overleggen of de bepalingen van de opdracht aan de nieuwe situatie moeten worden aangepast.

6. Ingeval van een onderbreking langer dan 2 jaar treden partijen met elkaar in overleg met het oog op een beëindiging van de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 en 19.

Artikel 23 Aansprakelijkheid

1. Indien één der partijen tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, kan de andere partij haar in gebreke stellen. De nalatige partij is echter onmiddellijk in gebreke als nakoming van de desbetreffende verplichtingen, anders dan door overmacht, binnen de overeengekomen termijn reeds blijvend onmogelijk is. De ingebrekestelling geschiedt schriftelijk per aangetekende brief, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn is een fatale termijn. Indien nakoming binnen deze termijn uitblijft, is de nalatige partij in verzuim. De wederpartij is naar keuze bevoegd:
a) tot beëindiging van de opdracht over te gaan;
b) nakoming van de opdracht te vorderen, tenzij de desbetreffende partij uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming heeft ingestemd.

2. De in het vorige lid genoemde ingebrekestelling is niet vereist indien de levertijd op grond van het gestelde in artikel 16 lid 2 is verlengd. Indien de in het vorige lid bedoelde nakoming na verloop van de verlengde termijn uitblijft, is de nalatige partij vanaf dat moment direct in verzuim.

3. De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, is tegenover de andere partij aansprakelijk voor de door de andere partij geleden dan wel te lijden schade tot maximaal de waarde die met de overeenkomst gemoeid is. Zij vrijwaart de andere partij voor eventuele aanspraken van derden op vergoeding van schade als gevolg van bedoeld tekortschieten. De beperking van de aansprakelijkheid komt te vervallen ingeval de schade te
wijten is aan opzet of grove schuld van alsmede in geval van schade ten gevolge van dood of letsel.

4. De kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, waaronder in ieder geval begrepen zijn incassokosten en kosten van rechtskundige bijstand, gemaakt in verband met de niet-nakoming en/of overtreding door de partij die in gebreke blijft, zijn voor rekening van die partij, met uitzondering van de ingevolge een rechtelijke beslissing door de wederpartij te betalen proceskosten.

5. Indien opdrachtnemer voor het verrichten van de diensten gebruik maakt van zaken die eigendom zijn van BKZ, als bedoeld in artikel 14 lid 1, en die voor dat doel in bruikleen worden gegeven, is de opdrachtnemer aansprakelijk voor de schade die aan deze zaken wordt toegebracht. Aan deze bruikleen kunnen voorwaarden worden verbonden. Indien als gevolg van de aanwezigheid van zaken van BKZ bij de opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst schade aan de opdrachtnemer en/of aan derden wordt toegebracht, op welke wijze dan ook, is deze schade geheel voor rekening en risico van de opdrachtnemer. In voorkomende gevallen zal de opdrachtnemer BKZ vrijwaren voor aanspraken van derden.

Artikel 24 Boete

1. Indien niet binnen de overeengekomen, dan wel verlengde, termijn de volledige verrichting van de prestaties is geaccepteerd die aan de overeenkomst beantwoordt, dan wel een andere prestatie ter voldoening is aangeboden en geaccepteerd, is de opdrachtnemer aan BKZ na verloop van een daartoe gestelde termijn, zonder rechterlijke tussenkomst, een boete verschuldigd van 0,1 % van de totale dan wel maximale prijs die met de overeenkomst is
gemoeid, vermeerderd met de BTW, voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt, tot een maximum van 10 % daarvan. Indien nakoming, anders dan door overmacht, blijvend onmogelijk is geworden, is de boete onmiddellijk in haar geheel verschuldigd.

2. De boete komt BKZ toe, onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder mede begrepen:
a) haar vordering tot nakoming van de overeengekomen verplichting tot het verrichten van de diensten;
b) haar recht op schadevergoeding.

3. De boete wordt verrekend met de door BKZ verschuldigde betalingen, ongeacht of de vordering tot betaling daarvan op een derde is overgegaan.

Artikel 25 Overmacht

1. Indien zich een overmachtsituatie voordoet is de opdrachtnemer verplicht dit onmiddellijk schriftelijk te melden aan BKZ. BKZ heeft gedurende vier werkdagen na ontvangst van deze kennisgeving het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen conform het bepaalde in artikel 18, dan wel in overleg met de opdrachtnemer een periode – maximaal 15 werkdagen – af te spreken waarin partijen de nakoming van overeengekomen verplichtingen opschorten in
afwachting van het eventueel opheffen van de overmachtsituatie. Indien de opdrachtnemer, na afloop van de overeengekomen periode, ten gevolge van overmacht niet kan nakomen c.q. te kort schiet in zijn verplichtingen op grond van deze bepalingen, heeft BKZ het recht de opdracht door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.

2. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: onvoldoende beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel, ziekte van personeel, stakingen, verlate aanlevering of ongeschiktheid van materialen of van de programmatuur, voor zover deze omstandigheden zich voordoen aan de zijde dan wel door toedoen van de partij die niet nakomt c.q. tekortschiet. Voorts wordt niet onder overmacht begrepen het niet nakomen dan wel tekortschieten van door de opdrachtnemer ingeschakelde derden, en/of liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de opdrachtnemer of de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 26 Personeel

1. Partijen zijn niet gerechtigd zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij tijdens de uitvoering van de overeenkomst en/of binnen één jaar na beëindiging daarvan, personeel van de wederpartij in dienst te nemen, noch met dat personeel over indiensttreding te onderhandelen. Deze toestemming wordt niet zonder redelijke grond onthouden.

2. Door de opdrachtnemer bij uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld personeel zal voldoen aan de door BKZ gestelde bijzondere eisen en bij afwezigheid daarvan aan de algemene eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid.

3. Indien naar het oordeel van BKZ sprake is van onvoldoende gekwalificeerd personeel, is BKZ bevoegd om de verwijdering van dit personeel te gelasten en is de opdrachtnemer verplicht tot onverwijlde vervanging, met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel.

4. BKZ heeft de bevoegdheid tot inspectie en keuring van alle door de opdrachtnemer bij uitvoering van de overeenkomst te gebruiken materialen en equipment en tot identificatie van personeel dat door de opdrachtnemer bij uitvoering van de overeenkomst wordt betrokken.

Artikel 27 Terrein en gebouwen van BKZ

1. De opdrachtnemer dient zich, voordat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang wordt gemaakt, op de hoogte te stellen van de omstandigheden op het terrein en in de gebouwen van BKZ waar de werkzaamheden moeten worden verricht.

2. De kosten van vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, veroorzaakt door omstandigheden zoals hiervoor bedoeld, zijn voor rekening en risico van de opdrachtnemer.

Artikel 28 Milieugevaarlijke stoffen en afvalstoffen

In geval van onderhoud, reparaties of sloop door de opdrachtnemer dienen afvalstoffen gescheiden te worden afgevoerd en aantoonbaar te worden gestort, opgeslagen of vernietigd, met inachtneming van de door de overheid gestelde wettelijke voorschriften.

Artikel 29 Vervolgopdracht

De opdrachtnemer kan aan de overeenkomst geen enkel recht ontlenen voor de verkrijging van een vervolgopdracht. De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de rechten van BKZ ten aanzien van het verlenen van vervolgopdrachten op generlei wijze worden beperkt door de toepasselijkheid van rechten van de opdrachtnemer of derden, bijvoorbeeld – niet zijnde limitatief bedoeld – octrooirecht, intellectuele eigendomsrechten en verplichte protocollen, anders dan voor aanvang van de overeenkomst door de opdrachtnemer aan BKZ kenbaar is gemaakt.

Artikel 30 Verzekering

1. De opdrachtnemer verklaart dat hij afdoende is verzekerd en zich verzekerd houdt voor de uitvoering van de overeenkomst voor beroepsaansprakelijkheid en andere aansprakelijkheden die van toepassing zijn.

2. De opdrachtnemer overlegt op verzoek van BKZ terstond een verklaring van de verzekeraar dat opdrachtnemer afdoende is verzekerd en premie terzake betaald heeft. De opdrachtnemer beëindigt niet, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BKZ, de verzekeringsovereenkomsten dan wel de condities waaronder deze zijn aangegaan. Evenmin wijzigt de opdrachtnemer het verzekerde bedrag ten nadele van BKZ zonder bedoelde toestemming. De door de opdrachtnemer verschuldigde verzekeringspremies worden geacht in de overeengekomen prijzen en tarieven te zijn begrepen.

Artikel 31 Intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten

1. Alle intellectuele (eigendoms)rechten, welke kunnen of zullen worden uitgeoefend – waar en wanneer dan ook – zowel ten behoeve van gebruik als ten behoeve van exploitatie door BKZ en/of van alle door de opdrachtnemer op grond van de opdracht geleverde prestaties, berusten bij BKZ, tenzij anders is overeengekomen. De rechten van de opdrachtnemer worden op grond van deze bepalingen door de opdrachtnemer aan BKZ overgedragen, welke overdracht terstond na het ontstaan van die rechten door BKZ wordt aanvaard.

2. Voorzover voor de overdracht van dergelijke rechten een nadere akte zou zijn vereist, machtigt de opdrachtnemer BKZ onherroepelijk om een zodanige akte op te maken en namens de opdrachtnemer te ondertekenen, onverminderd de verplichting van de opdrachtnemer om op eerste verzoek van BKZ aan de overdracht van zodanige rechten zijn medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. De eventuele kosten welke zijn verbonden aan het vestigen van bepaalde intellectuele (eigendoms)rechten komen voor rekening van BKZ. De opdrachtnemer machtigt BKZ hierdoor onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele (eigendoms)rechten in de desbetreffende registers te doen inschrijven.

3. Onder de in lid 1 bedoelde rechten zijn – zonder dat deze opsomming als limitatief kan worden  opgevat – mede begrepen:
a) alle handelingen, waaronder de permanente of tijdelijke reproductie van een deel of het geheel of een bewerking van informatie, resultaten, prestaties en informatiedragers, die nodig of nuttig zijn met het oog op datgene waartoe dezen beoogd en/of geschikt is of blijkt of kan zijn;
b) het daartoe laden, in beeld brengen, uitvoeren, overbrengen en opslaan van of bewerkingen daarvan van digitale informatie met het oog op onderhoud, verbeteren van fouten, virusbestrijding, aanbrengen van mogelijke verbeteringen, het overbrengen naar een andere omgeving, het koppelen en/of het interoperabel maken met andere hardware en systeemprogrammatuur en andere programmatuur, het wijzigen van parameters, het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van beveiligingen, het vervaardigen, opslaan, wijzigen van (reserve)kopieën, het onderzoeken en testen van de informatiedrager.

4. De opdrachtnemer doet hierbij afstand jegens BKZ van alle eventueel aan hem, de opdrachtnemer, toekomende zogenaamde persoonlijkheidsrechten, in die mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. De opdrachtnemer doet, hiertoe gevolmachtigd, ook namens het aan zijn zijde betrokken personeel, afstand jegens BKZ van alle eventueel aan deze personeelsleden toekomende zogenaamde persoonlijkheidsrechten, in die mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat.

5. Indien tussen partijen een verschil van mening bestaat over de eigendom van informatiedragers, respectievelijk de intellectuele (eigendomsrechten) daarvan, wordt ervan uitgegaan dat die eigendom bij BKZ berust tot tegenbewijs, te leveren door de opdrachtnemer.

6. De opdrachtnemer stelt de prestaties / resultaten van zijn werkzaamheden in generlei vorm aan derden beschikbaar, noch verschaft hij hierover aan derden enige inlichting, tenzij BKZ schriftelijk uitdrukkelijk toestemming hiervoor heeft verleend, zulks op verbeurte van een boete van 0,1 % van de totale dan wel maximale prijs die met de overeenkomst is gemoeid, vermeerderd met de BTW, voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt, tot een maximum van 10% daarvan, welke zonder rechterlijke tussenkomst, enige aanmaning of ingebrekestelling dadelijk opeisbaar, en niet voor compensatie vatbaar, is.
BKZ is gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden, zoals tegen betaling door de opdrachtnemer van een door BKZ in onderling overleg vast te stellen royalty-vergoeding. Onverminderd het hiervoor bepaalde, is BKZ gerechtigd, indien derden BKZ ter zake van
schending van intellectuele (eigendoms-)rechten aansprakelijk stellen, de overeenkomst schriftelijk, buiten rechte, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden. Van zijn recht tot ontbinding van de overeenkomst zal BKZ geen gebruik maken dan na voorafgaand overleg met de opdrachtnemer.

7. De opdrachtnemer vrijwaart BKZ voor aanspraken van derden terzake van (eventuele) inbreuk op intellectuele (eigendoms)rechten van derden, zogenaamde
persoonlijkheidsrechten, alsmede aanspraken met betrekking tot know-how, ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen. De opdrachtnemer en BKZ vrijwaren elkaar over en weer voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuk op intellectuele (eigendoms-)rechten van die derden, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis, ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen. De opdrachtnemer en BKZ treffen op hun kosten alle maatregelen, die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie en tot beperking van de te maken extra kosten en/of te
lijden schade als gevolg van bedoelde inbreuken.

Artikel 32 Overdracht rechten en plichten

1. Partijen zijn niet gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten, zonder schriftelijke toestemming van de andere partij, aan een derde over te dragen, te vervreemden of te bezwaren, zulks met uitzondering van het recht op honorarium. De toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd. Partijen kunnen aan deze toestemming voorwaarden verbinden.

2. Met toestemming van BKZ is de opdrachtnemer gerechtigd om rechten met betrekking tot de overeenkomst binnen het concern over te dragen bij een overname of bij een overdracht van de aandelen. Indien de opdrachtnemer het voornemen heeft een dergelijke situatie te creëren of een
dergelijke situatie voorziet, meldt hij dit terstond aan BKZ.

Artikel 33 Geheimhouding

1. De opdrachtnemer heeft kennisgenomen van het bepaalde in artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht. De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de personen, die zijn belast met de uitvoering van de overeenkomst, eveneens worden geïnformeerd over de hiervoor bedoelde geheimhoudingsplicht. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, zal ieder der partijen informatie en gegevensdragers die haar ter beschikking staan niet aan
derden kenbaar maken.

2. Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van al hetgeen hen in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan informatie wordt verschaft. Zij verplichten zich over en weer deze informatie slechts te gebruiken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Dit houdt onder meer in dat zij deze informatie niet aan derden zullen verstrekken, niet zullen ders dan noodzakelijk ter uitvoering van de overeenkomst, alsmede dat zij geen commercieel gebruik zullen maken van de informatie.

3. Partijen dragen er zorg voor dat de in het voorgaande lid omschreven verplichtingen nauwkeurig worden nageleefd door allen die voor hen werkzaam zijn.

4. De verplichtingen genoemd in de voorgaande leden gelden niet voor zover de betreffende informatie:
a) aantoonbaar reeds in het bezit was van één van de partijen op het moment dat die informatie aan die partij werd verstrekt.
b) van algemene bekendheid is of is geworden en deze bekendheid niet het gevolg is van de niet-nakoming door één der partijen van de verplichting omschreven in dit artikel.
c) zonder verplichting tot geheimhouding is meegedeeld aan één der partijen door een derde die het recht had die informatie te verstrekken.
d) op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur dient te worden verstrekt.
e) die met toestemming van de wederpartij aan derden ter beschikking wordt gesteld, al dan niet onder voorwaarden.

5. Geen van beide partijen maakt, zonder schriftelijke toestemming van de andere partij, in publicaties of reclame-uitingen van de prestaties / resultaten of uitvoering van de overeenkomst – al dan niet met gebruikmaking van informatiedragers- melding, zulks op verbeurte van een boete van 0,1 % van de totale dan wel maximale prijs die met de overeenkomst is gemoeid, vermeerderd met de BTW, voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt, tot een maximum van 10
% daarvan, welke zonder rechterlijke tussenkomst, enige aanmaning of ingebrekestelling dadelijk opeisbaar, en niet voor compensatie vatbaar, is.

Artikel 34 Toepasselijk recht

1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 35 Bevoegde rechter

1. Verschillen van mening tussen BKZ en de opdrachtnemer zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost. Indien een verschil van mening niet langs minnelijke weg is opgelost, wordt geacht een geschil te bestaan.

2. Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig worden beschouwd, die naar aanleiding van of in verband met de uitleg of de tenuitvoerlegging van deze bepalingen of de overeenkomst mochten ontstaan worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem, tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

Artikel 36 Slotbepaling

1. BKZ kan nadere voorwaarden geven voor de uitvoering van de overeenkomst, alsmede algemene aanvullende voorwaarden voor specifieke diensten leveringen en werken.

2. Partijen realiseren zich de bijzondere positie van BKZ. De opdrachtnemer aanvaardt deze bijzonder positie van BKZ. BKZ behoudt bij de nakoming van het in de overeenkomst bepaalde volledig haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid en bevoegdheden.

3. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de communicatie ter zake van de overeenkomst, ongeacht de vorm, in het Nederlands.

4. Deze standaardvoorwaarden kunnen worden aangehaald als: Algemene Voorwaarden BKZ. Aldus vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 15 maart 2013.