FAQ Instap

/ /

In deze categorie vindt u algemene informatie over het model BKZ Instap

/ /

• Betaalbare Koopwoningen Zaanstad Holding BV (BKZ) is een bv waarvan de gemeente Zaanstad 100% aandeelhouder is.

• Het doel is betaalbare huisvesting mogelijk maken voor specifieke doelgroepen.

• BKZ doet dit door woningen uit te geven in diverse erfpachtmodellen.

• Het nieuwe BKZ Starterswoning model wordt in erfpacht uitgegeven door Starterswoningen Zaanstad BV, dit is een dochter bv van BKZ. In deze FAQ wordt wanneer wij BKZ vermelden ook deze dochter bedoeld.

/ /

Nee

/ /

Ja

/ /

De gemeente Zaanstad vindt dat iedereen in de gemeente Zaanstad moet kunnen wonen. Omdat het met een lager inkomen vrijwel onmogelijk is een eigen woning te kopen, heeft de gemeente Zaanstad gezocht naar een financiële regeling die dit voor een grote groep wel mogelijk maakt.

/ /

Ja. U wordt 100% eigenaar van de opstal -BKZ blijft eigenaar van de grond- maar BKZ heeft nog een vordering op u ter hoogte van de tranches. Wat een tranche is, leest u bij de vraag "Wat is een tranche?"

/ /

Er worden BKZ woningen in de doorverkoop aangeboden door de huidige eigenaar of nieuwbouw woningen door de ontwikkelaar of BKZ. Informatie over nieuwbouw treft u aan op onze site. Voor particuliere doorverkoop verwijzen wij u naar verkoopsites als Funda.

/ /

In deze categorie vindt u alle informatie voor bewoners van het model BKZ Instap.

/ /

Er worden BKZ-woningen in de doorverkoop aangeboden door de huidige eigenaar of nieuwbouw woningen door de ontwikkelaar of BKZ.  Momenteel is er geen nieuwbouw beschikbaar in ons BKZ Instap model.  Voor particuliere doorverkoop verwijzen wij u naar verkoopsites als Funda.

/ /

Uw BKZ-woning is de hoofdverblijfplaats voor u en uw gezin. Dit staat ook in het contract dat u met BKZ gesloten heeft. U bent dus verplicht om te wonen in de BKZ-woning. Daarnaast bent u verplicht om u in te schrijven bij de gemeente op het adres van uw BKZ-woning. Dat moet u doen binnen 5 werkdagen nadat u er bent gaan wonen

/ /

Als u gaat samenwonen of wanneer er iemand anders op uw adres wordt ingeschreven dan dient u dit door te geven aan BKZ en dient uw partner zich in te schrijven bij de gemeente. Het inkomen en vermogen van deze persoon zal na een periode van 6 maanden meetellen voor de bepaling van de kwijtschelding op uw erfpachtcanon. Indien er sprake is van een partner voor 1 juli van het toetsjaar van de canon, dan telt het inkomen van de partner vanaf 1 januari van het volgende canonjaar mee. Verlaat uw partner de woning na 1 juli van het toetsjaar van de canon dan dient u een verzoek in te dienen voor een hertoetsing voor het volgende canonjaar. Aan een hertoetsing zijn kosten verbonden. Een canon wordt gedurende het kalenderjaar niet herzien.

/ /

In deze categorie vindt u alle informatie met betrekking tot financiën BKZ Instap.

/ /

Alleen de arbeidsvoorwaarden die onder het belastbare inkomen vallen worden meegewogen. Een auto van de werkgever wordt bijvoorbeeld meegeteld in het inkomen.

/ /

Nee, u beslist zelf wat u doet. De regeling is echter wel zodanig opgezet, dat het voor mensen die veel meer zijn gaan verdienen aantrekkelijker wordt om de woning volledig aan te kopen.

/ /

Uw eigen vermogen mag niet meer zijn dan €50.650 of (p.p. 2020) wanneer u alleenstaand bent en €101.300 (p.p. 2020) wanneer u samenwoont. Voor het bedrag boven deze grenzen kan BKZ u (een) tranche(s) opleggen. Een bonus en de belasting die u over uw vermogen betaalt tellen mee bij het belastbare inkomen.

/ /

De eigenaar heeft het volledige genot van de woning en betaalt alle lasten zoals o.a. de bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren en de gemeentelijke belastingen. Daarnaast is de eigenaar ook volledig verantwoordelijk voor het onderhoud van de woning.

/ /

Deze is maximaal aftrekbaar voor het bedrag zoals vermeld in uw akte in art. 7.2

/ /

Voor het canonjaar 2025 vindt de toets op het inkomen van 2023 plaats.

/ /

Het inkomen van een partner, kind > 27 jaar of ouder gaat meetellen voor de inkomenstoets wanneer ze op 1 juli woonachtig zijn in de woning.

Wanneer er tussen 1 juli en 31 december nog iets wijzigt, kan bewoner een verzoek tot herberekening van de canon voor het volgende jaar indienen. Er gelden dan wel administratiekosten ad € 278,- (prijspeil canonberekening 2023).

De canon wordt per 31 december definitief voor het komende jaar. Gedurende het jaar wordt de canon niet herzien.

Let wel: Bovenstaande is geldig voor de canonbepaling. Voor het bepalen of er tranches opgelegd dienen te worden telt het inkomen van partner mee, maar blijft het inkomen van kind of ouder buiten beschouwing.

/ /

U hoeft pas de volgende tranche te kopen als uw inkomen in een volgende categorie valt of indien u een objectieve financieringscapaciteit heeft.

/ /

In een dergelijk geval zult u zelf moeten bepalen of u de woonlasten van de woning kunt opbrengen en of u in de woning kunt blijven wonen. Meestal zal het ook betekenen dat het langer duurt voor u een tranche hoeft aan te kopen. Daarnaast kan een lager inkomen betekenen dat u het daaropvolgende jaar een lagere erfpachtcanon betaalt. BKZ zal in deze gevallen geen tranches terugkopen. Indien de ex-bewoner minimaal 6 maanden in het toetsjaar in de woning heeft gewoond dan telt diens inkomen nog mee voor het komende canonjaar.

/ /

Zoals gebruikelijk sluit u een hypotheek af bij een bank of een andere hypotheekverstrekker om uw huis te betalen. Hoeveel u kunt lenen, hangt af van uw inkomen.

/ /

Ieder jaar wordt uw inkomen getoetst aan de inkomensgrenzen die voor dat jaar zijn vastgesteld. Op basis van deze inkomenstoets wordt bepaald in welke inkomenscategorie u valt. Uw inkomenscategorie bepaalt naast de hoogte van de canon ook het aantal tranches dat u dient af te nemen. De inkomensgrenzen staan op de annex C van uw koopovereenkomst. Ook kunt u verplicht worden tot trancheafname als u daarvoor een objectieve financieringscapaciteit (vermogen) heeft.

/ /

Wij toetsen zowel van u als van uw partner het inkomen en vermogen. Als partner wordt aangerekend diegene die met de bewoner minimaal 6 maanden een huishouding heeft gevoerd. Op het huidige dan wel het oude adres in het kalenderjaar van toetsing.

/ /

Ieder jaar wordt het bedrag van de erfpachtcanon bepaald met de zogenoemde inkomenstoets.

/ /

In deze categorie vindt u alle informatie met betrekking tot de regeling BKZ Instap.

/ /

U kunt de erfpachtcanon op twee manieren betalen; u betaalt het gehele bedrag ineens door dit over te maken naar BKZ of u machtigt BKZ om dit in gelijke maandelijkse termijnen af te schrijven.

/ /

Het systeem is zo opgebouwd dat uw inkomen voldoende is gestegen op het moment dat u een volgende tranche zou moeten kopen. Als u een tranche niet kunt betalen, moet u een afspraak maken met BKZ.

/ /

Bij de aankoop van de woning wordt bepaald welk percentage van de erfpachtwaarde van de woning bij een tranche hoort. Hier is ook een waarde aangekoppeld. Deze waarde wordt ieder jaar opnieuw bepaald aan de hand van de marktontwikkelingen. In de akte staat omschreven hoe de nieuwe tranche waarde per jaar wordt bepaald.

/ /

Dan bent u voor 100% eigenaar van de waarde van de woning. U heeft dan alleen nog te maken met BKZ vanwege de erfpacht. BKZ is immers eigenaar van de grond onder de woning.

/ /

Het kan zo zijn dat u zelf een tranche wilt kopen terwijl BKZ u daartoe niet verplicht. Voor de recente waarde van uw tranches kunt u contact opnemen met BKZ via . U bent na ontvangst van het voorstel niet verplicht de tranche daadwerkelijk te kopen, indien er echter kosten voor BKZ aan het voorstel zijn verbonden moet u deze kosten betalen. Dit zullen wij u op voorhand laten weten.

/ /

Dan blijft  de marktwaarde van het erfpachtrecht gelijk, en verandert er ten aanzien van de waarde van de tranches niets. U en BKZ profiteren dan niet van een stijging van de waarde.

/ /

Dan zien u en BKZ beiden de waarde van hun aandeel in de woning dalen. De tranches dalen dan in prijs en worden voor u goedkoper

/ /

Wanneer u een tranche moet kopen, doet BKZ u een voorstel voor de prijs. Als u daarmee niet akkoord gaat, heeft u 21 dagen de tijd om een tegenvoorstel te doen. Doet u dat niet (en gaat u dus akkoord), dan ontvangt u een factuur van BKZ. De betalingstermijn is 3 maanden na factuurdatum. Ook kunt u bij een verplichte oplegging een betalingsregeling krijgen.  De kosten en belastingen verschuldigd ter zake van de koop en levering zijn voor rekening van de erfpachter.

/ /

Uw huis staat op erfpacht. Strikt juridisch gesproken krijgt u het genot van het huis. Dit is geen bijzondere situatie, er zijn in Zaanstad meer woningen die op erfpachtgrond staan.

/ /

Als de mogelijkheid zich voordoet, kunt u de tranches afnemen. Nadat de tranches zijn afgenomen, mag de erfpacht eeuwigdurend worden afgekocht en wordt de bloot eigendom verkregen. Na afname van tranches en grond is de woning geen BKZ-woning meer.

/ /

Ja, zolang de waarde van de grond als gevolg hiervan niet verminderd. Voor de inrichting gelden dezelfde regels als voor elke andere woning.

/ /

Er is gekozen voor erfpacht, zodat de koper niet de grond onder de woning hoeft te betalen en de koopprijs laag kan blijven. Op deze manier worden de woningen voor lagere inkomens bereikbaar. Naarmate het inkomen stijgt wordt de erfpachtcanon hoger.

/ /

U koopt een huis en betaalt daarvoor bij de koop minder dan de eigenlijke waarde op de huizenmarkt. U moet op termijn wel het verschil in prijs betalen, maar alleen als uw inkomen of uw financieringscapaciteit zodanig is gestegen dat dit mogelijk is. Daarom spreken we van een uitgestelde deelbetaling. Hierover maakt u afspraken met BKZ. Om deze afspraken goed te regelen sluit u een contract met BKZ.

/ /

Uw inkomen is bepalend voor het moment van aankoop van de tranches en voor het vaststellen van de vermindering van de jaarlijkse erfpachtcanon (welke jaarlijks wordt vastgesteld).

 

 

/ /

Ja dat mag, tenzij de tranche vrijwillig wordt afgenomen. BKZ biedt u de mogelijkheid om de tranchevordering rechtstreeks, middels een betalingsregeling, aan BKZ te betalen. De afspraken rond de termijnbetalingen aan BKZ worden vastgelegd in een overeenkomst.

/ /

U bent zelf eigenaar van de woning. Echter, BKZ is voor het deel dat u niet zelf heeft afgenomen eigenaar van de erfpachtwaarde van de woning en van de grond. Dit is de erfpachtwaarde van één of meerdere tranches.

/ /

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: BKZ Holding BV

 

 

/ /

Het gedeelte van de Aanneemsom dat de Erfpachter uit eigen middelen kan financieren, zijnde minimaal 65% van de Aanneemsom. Dit geldt bij de eerste uitgifte.

 

Nog steeds vragen?  Neem gerust contact met ons op!

Wil je op de hoogte gehouden worden van de producten en nieuwe projecten, schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief.

Disclaimer:

BKZ Starterswoning sluit aan bij ontwikkelingen op de woningmarkt. Dit betekent dat details in voorwaarden en inkomensgrenzen kunnen wijzigen. Voor de actuele voorwaarden en cijfers check altijd www.betaalbarekoopwoningen.nl.

Er worden geen nieuwe woningen in het model BKZ Instap meer uitgegeven.