FAQ Definities

/ /

Het gedeelte van de aanneemsom dat op het moment van 1e uitgifte niet betaalbaar is voor de erfpachter en door BKZ ter beschikking wordt gesteld aan erfpachter, met de aantekening dat naderhand afhankelijk van de ontwikkeling van het inkomen en/of vermogen van de Erfpachter, Erfpachter dit (mogelijk) nog dient te betalen. Waarbij de waarde van het Aandeel zich zal ontwikkelen naar rato van de waardeontwikkeling van de woning en grond. Het aandeel wordt bij uitgifte omgezet in een percentage van de waarde van het erfpachtrecht;

/ /

De aanneemsom is het bedrag waarvoor de woning wordt gerealiseerd. Dit bedrag is bij uitgifte gelijk aan de waarde van het recht van erfpacht;

/ /

Definities/toetsingscriteria die ten aanzien van financieringscapaciteit, (gezins)inkomen en vermogen gelden in het kader van de
Overeenkomst en het recht van erfpacht.

/ /

De koopsom waar tegen de erfpacht mag worden afgekocht en het bloot eigendom wordt verkregen;

/ /

De appartementsrechten, zoals deze zullen ontstaan door één Akte van splitsing in appartementsrechten van de Grond ten behoeve van juridische vormgeving van het project conform de akte van splitsing;

/ /

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Starterswoningen Zaanstad B.V.;

/ /

De door de Erfpachter aan BKZ verschuldigde geldsom als bedoeld in artikel 5:85 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek;

/ /

De periode van twaalf (12) maanden aanvangende op één (1) januari van enig kalenderjaar, waarover de canon verschuldigd is;

/ /

Starters, die in de inkomens- en vermogenscategorie vallen zoals vermeld op het schema dat als Annex C gehecht wordt aan de Overeenkomst;

/ /

a. indien het een grondgebonden woning betreft: de grond waarop de woning is gerealiseerd en die begrepen is onder het recht van erfpacht;
b. indien het een appartementsrecht betreft: het registergoed belast met het recht van erfpacht (en de daaruit voortvloeiende rechten van de Erfpachter, derhalve exclusief de opstal);

/ /

Zakelijk recht dat een erfpachter de bevoegdheid geeft andermans onroerende zaak (perceel grond of appartementsrecht) - doorgaans tegen betaling van canon - te gebruiken. De erfpachter kan zich als eigenaar gedragen, maar dient zich te houden aan de voorwaarden die zijn neergelegd in de erfpachtvoorwaarden. Een zakelijk recht als geregeld in boek 5 titel 7 van het Burgerlijk Wetboek dat ter uitvoering van de ‘Overeenkomst’ aan de Erfpachter wordt verleend; Erfpachter: de wederpartij van BKZ bij de Overeenkomst en/of diens rechtsopvolger in de gerechtigdheid tot het recht van erfpacht;

/ /

Het totale bedrag dat de Erfpachter en diens eventuele partner verwierven als inkomen zoals onder ‘Inkomen’ in deze annex B. Indien Erfpachter een partner heeft, wordt daar
waar in de Overeenkomst, Annexen en overige bijlagen wordt gesproken over ‘inkomen’ bedoeld het ‘gezinsinkomen’;

/ /

Erfpachter zal de woning uitsluitend gebruiken als hoofdverblijf voor zichzelf met zijn gezin. Erfpachter is verplicht de woning zelf te bewonen en dient zich ook in te schrijven in het bevolkingsregister van de gemeente Zaanstad;

/ /

Een ingezetene, niet zijnde een onderhuurder, die een sociale huurwoning in de gemeente Zaanstad achterlaat als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid van het Besluit ruimtelijke ordening;

/ /

Een in Nederland gevestigde financiële instelling die onder de regelgeving van en toezicht valt de Nederlandsche bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zoals omschreven
in de Wet op het financieel toezicht. Het aangaan van een lening en/of vestigen van een hypotheek via familie, een familiebank, natuurlijke personen, een andere financier dan hiervoor als hypotheekhouder omschreven, zijn nadrukkelijk verboden. Het in strijd handelen hiermee bij aankoop of na verkrijging van het erfpachtrecht heeft consequenties en wordt gezien als het niet voldoen aan hetgeen in de akte is omschreven;

/ /

Natuurlijk persoon deel uitmakende van het huishouden die de afgelopen 2 jaar woonachtig is geweest in de gemeente Zaanstad of de laatste 15 jaar 8 jaar achtereenvolgend in de gemeente Zaanstad heeft gewoond en hiervoor een bewijs uit het bevolkingsregister kan aanleveren;

/ /

Het gedeelte van de Aanneemsom dat de Erfpachter uit eigen middelen kan financieren, zijnde 65% van de Aanneemsom.

/ /

U ontvangt van de belastingdienst, nadat u (meestal voor 1 mei) aangifte heeft gedaan, een (voorlopige) aanslag. Over het algemeen ontvangt u deze aanslag binnen drie maanden nadat u aangifte heeft gedaan. De dagtekening van deze aanslag ligt dus na de datum dat u aangifte heeft gedaan.

/ /

NHG staat voor Nationale Hypotheek Garantie. Dit is een garantie van de Nederlandse overheid. Met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft u een vangnet als u door omstandigheden uw hypotheek niet meer kunt betalen. Of als een restschuld overblijft na de verkoop van uw huis. De NHG is een garantie op hypotheken voor koopwoningen met een koopprijs tot de gemiddelde huizenprijs.

(Voor meer informatie zie www.nhg.nl.)

/ /

Voor de canonperiode 2025 vindt de toets op het inkomen van 2023 plaats.

/ /

U bent een starter want u en uw eventuele partner hebben nog niet eerder een koopwoning gehad. U bent woonachtig in Zaanstad wanneer u minimaal twee jaar in Zaanstad woont of in de
afgelopen vijftien jaar acht jaar onafgebroken in Zaanstad heeft gewoond.
Het gezamenlijk inkomen van uw huishouden ligt bij aankoop in de doelgroep en je eigen vermogen is niet meer dan het vastgestelde bedrag*.

/ /

Het deel van de erfpachtwaarde van de woning dat geen eigendom is van de bewoner(s), wordt onderverdeeld in meerdere deeltranches. In dit voorbeeld bedraagt het deel van de erfpachtwaarde van de woning dat geen eigendom is van de bewoners € 120.000,- (= 40%). Dit deel is onderverdeeld in tranches die eventueel in een later stadium geheel dan wel gedeeltelijk kunnen of moeten worden aangekocht. In uw koopovereenkomst en de akte van levering zijn de specifieke details die op uw woning van toepassing zijn, vermeld.

 

Voorbeeld:

Erfpachtwaarde van de woning:      € 300.000,-    (= 100%)

Eigendom van de bewoners:            € 180.000,-    (= 60%)

/ /

Dit is het kalenderjaar twee jaar voorafgaand aan het nieuwe canonjaar;

/ /

Van een gezamenlijke huishouding is sprake indien twee of meer personen hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben en zij blijk geven zorg te dragen voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding dan wel anderszins (artikel 3, lid 3, Wet Werk en Bijstand). Uitgesloten wordt een bloedverwant van de 1e graad van de Erfpachter tot de leeftijd van zevenentwintig (27) jaar.

/ /

De overeenkomst waarbij BKZ zich jegens een wederpartij verbindt tot het vestigen van het recht van erfpacht;

/ /

De echtgenoot, geregistreerd partner of de ongehuwd meerderjarige die met Erfpachter meer dan zes maanden onafgebroken een gezamenlijke huishouding voert of gedurende die tijd op hetzelfde
woonadres als de Erfpachter staat ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens. Niet als partner wordt aangemerkt een familielid van de eerste graad van de Erfpachter tot de leeftijd van zevenentwintig (27) jaar;

/ /

Koopwoning als bedoeld in artikel 1.1.1 eerste lid onder e van Besluit ruimtelijke ordening;

/ /

Een ingezetene waar alle leden van het huishouden die alleen dan wel gezamenlijk met elkaar of een ander nog nooit eerder een zelfstandige koopwoning in eigendom hebben gehad en hiervoor een bewijs uit het kadaster kunnen aanleveren;

/ /

a. indien het een grondgebonden woning betreft: de woning met toebehoren en ondergrond waarop het recht van erfpacht is gevestigd;
b. indien het een appartementsrecht betreft: het appartementsrecht waarop het recht van erfpacht is gevestigd (waaronder begrepen het aandeel in de gemeenschap die is ontstaan bij de splitsing, én het privégedeelte waarop het appartementsrecht het uitsluitend recht van gebruik omvat en alle daartoe behorende zaken en gedeelten);

/ /

Het waardeaandeel van BKZ;

/ /

Het kalenderjaar waarin door de koper de overeenkomst wordt gesloten;

/ /

De prijs die een erfpachter betaalt aan de erfverpachter voor de registratie van een erfpacht op een gebouw of een stuk grond;

/ /

De waarde in het economisch verkeer van het recht van erfpacht op het Registergoed;

/ /

Eventuele aan of in de woning aangebrachte verbeteringen welke uitsluitend door Erfpachter mogen zijn aangebracht met instemming van BKZ. De invloed van deze verbeteringen op de
waarde van het Registergoed wordt vastgesteld op drie vijf/tiende procent (3,5%) van de waarde in het economisch verkeer van het Registergoed indien de verbeteringen een - in aansluiting op de oplevering van de woning door de aannemer - voor eigen rekening geplaatste keuken omvatten; of op twee procent (2%) van de waarde in het economisch verkeer van het Registergoed, indien dat niet het geval is;

/ /

het maximale bedrag aan vermogen zoals omschreven bij Vermogenstoets dat wettelijk is toegestaan om een beroep te kunnen doen op de bijstand;

/ /

tot het getoetste vermogen behoren het saldo van de bezittingen en schulden van Erfpachter en medebewoners, waaronder spaargeld, beleggingen of andere bezittingen als bedoeld in
artikel 5.3 van de Wet Inkomstenbelasting 2001 (‘box 3-vermogen’), alsmede vermogensbestanddelen behorende tot een onderneming die Erfpachter – al dan niet tezamen met diens partner of met derden- drijft en aandelen in een rechtspersoon waarin Erfpachter een aanmerkelijk belang heeft in de zin van artikel 4.6 van de Wet Inkomstenbelasting 2001 (‘box 2-vermogen’), vermeerderd met enig bedrag dat vrijwillig (extra) is afgelost op de (hypothecaire) financiering van het recht van erfpacht en/of geïnvesteerd is in verbeteringen zoals bedoeld in de Overeenkomst zonder toestemming van BKZ, ontvangen schenkingen, transitie- of ontslagvergoeding boven het wettelijk vastgestelde transitiebedrag;

/ /

de waarde in het economisch verkeer van (de eigendom van) de Grond, rekening houdende met het bestaan van het recht van erfpacht. De waarde van de Grond wordt gesteld
op een percentage ad vijf en dertig procent (35%) van de waarde van het Registergoed;

/ /

de waarde in het economisch verkeer van (de eigendom van) de woning met ondergrond waarbij geen rekening wordt gehouden met het bestaan van het recht van
erfpacht en de bijzondere verplichtingen uit de uitgifte-overeenkomst (doch wel met eventueel relevante publiekrechtelijke aspecten, zoals de Verordening).

/ /

Het burgerservicenummer is een uniek persoonsnummer. Dit nummer staat op uw paspoort, rijbewijs en/of identiteitskaart.

/ /

De prijs die u betaalt voor uw woning. Dit is een percentage van de erfpachtwaarde.

/ /

Erfpacht is het recht om grond van een ander te mogen gebruiken.

/ /

Bruto-inkomen is het brutobedrag dat ontvangen wordt uit werk en/of uitkering vermeerderd met het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang, sparen en beleggen. Bent u ondernemer dan wordt onder bruto-inkomen verstaan de winst uit onderneming (= vóór aftrek ondernemers en MKB winst vrijstelling), eventueel opgeteld met inkomen uit dienstverband/vermogen.

/ /

Wanneer het gezinsinkomen is bepaald, vindt indeling plaats in een inkomenscategorie. De inkomenscategorieën die betrekking hebben op uw woning, kunt u terugvinden in de overeenkomsten/aktes die met u gesloten zijn

/ /

Het totale bedrag dat de erfpachter en zijn/haar partner/medebewoner, voor zover van toepassing verwierven als inkomen. Aan de hand van deze gegevens wordt de door u te betalen erfpachtcanon bepaald.

/ /

Dit is het biljet dat u invult om uw inkomstenbelasting (IB) aan de belastingdienst

op te geven. Als u digitaal aangifte doet, maakt u een kopie van de ‘Print voor eigen administratie’.

/ /

Verzamelinkomen is het inkomen uit werk, woning en vermogen na aftrek van de daarvoor toegestane aftrekposten. Bent u ondernemer dan wordt onder verzamelinkomen verstaan de belastbare winst uit onderneming (= verminderd met aftrek ondernemers en MKB-winst vrijstelling), gecombineerd met inkomen uit werk, woning en vermogen (voor zover van toepassing), na aftrek van de daarvoor toegestane aftrekposten. Wanneer uw verzamelinkomen verlaagd is door aftrekposten afkomstig van een vorige of toekomstige woning, zullen wij dat corrigeren alsof u alleen in uw BKZ-woning woont.

 

/ /

Wanneer u geen aangifte hoeft te doen, dan kunt u op de website bij de belastingdienst over het betreffende jaar een zogenoemd formulier inkomensverklaring (voorheen IB 60) aanvragen.

/ /

De term marktwaarde wordt voor verschillende begrippen gebruikt. Zo is er sprake van een marktwaarde wanneer de woning in vol eigendom is verkregen, maar ook een marktwaarde van de erfpacht. Deze laatste is van toepassing op de BKZ woningen.  Bij verkoop van de woning bepaalt de markt de waarde van het erfpachtrecht.

/ /

Erfpachtcanon is de vergoeding die wordt betaald voor het mogen gebruiken van de grond van een ander.

/ /

de waarde in het economisch verkeer van (de eigendom van) de woning met ondergrond waarbij geen rekening wordt gehouden met het bestaan van het recht van
erfpacht en de bijzondere verplichtingen uit de uitgifte-overeenkomst (doch wel met eventueel relevante publiekrechtelijke aspecten, zoals de Verordening).

/ /

Alleen de arbeidsvoorwaarden die onder het belastbare inkomen vallen worden meegewogen. Een auto van de werkgever en/of bonus worden bijvoorbeeld meegeteld in het inkomen. Een uitkering van een pensioen of koopsompolis worden ook tot het inkomen geteld.

Nog steeds vragen?  Neem gerust contact met ons op!

Wil je op de hoogte gehouden worden van de producten en nieuwe projecten, schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief.

Disclaimer:

BKZ Starterswoning sluit aan bij ontwikkelingen op de woningmarkt. Dit betekent dat details in voorwaarden en inkomensgrenzen kunnen wijzigen. Voor de actuele voorwaarden en cijfers check altijd www.betaalbarekoopwoningen.nl.