FAQ Inkomenstoets

/ /

Om de hoogte van uw inkomen te bepalen zullen wij u elk jaar vragen om ons enkele bescheiden toe te sturen. Dat zijn de belastingaangifte en belastingaanslag over het toetsjaar (voor de canon periode januari 2020 tot en met december 2020 is dat 2019). Als u nog nooit belastingaangifte heeft gedaan, volstaat het om een recente loonstrook en een inkomensverklaring (aan te vragen bij de Belastingdienst) aan te leveren.

 

(voor de canon periode januari 2020 tot en met december 2020 is dat 2019) > Klopt dit?

 

/ /

Voor de canonperiode 2024 vindt de toets op het inkomen van 2022 plaats.

/ /

U kunt ervoor kiezen om de erfpachtcanon automatisch in maandelijkse termijnen van uw rekening af te laten schrijven. Dit kan alleen wanneer u hiervoor een doorlopende incassomachtiging heeft afgegeven. U kunt de incassomachtiging aanvragen via e-mail:

/ /

Alleen de arbeidsvoorwaarden die onder het belastbare inkomen vallen worden meegewogen. Een auto van de werkgever en/of bonus worden bijvoorbeeld meegeteld in het inkomen. Een uitkering van een pensioen of koopsompolis worden ook tot het inkomen geteld.

/ /

Het betaalde bedrag aan erfpachtcanon en de contractuele inkomenstoetskosten zijn aftrekbaar, met uitzondering van de herinneringskosten en eventuele boete. Bij het BKZ traditioneel model staat in uw akte in artikel 7.2 tot welk bedrag de aftrek van de canon is gelimiteerd. Voor de overige modellen is de gehele erfpachtcanon aftrekbaar. BKZ is niet aansprakelijk voor het correct invullen van de aangifte.

 

 

/ /

Het canonjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van het betreffende jaar.

/ /

Wanneer u geen aangifte hoeft te doen, dan kunt u op de website bij de belastingdienst over het betreffende jaar een zogenoemd formulier inkomensverklaring (voorheen IB 60) aanvragen.

/ /

Verzamelinkomen is het inkomen uit werk, woning en vermogen na aftrek van de daarvoor toegestane aftrekposten. Bent u ondernemer dan wordt onder verzamelinkomen verstaan de belastbare winst uit onderneming (= verminderd met aftrek ondernemers en MKB-winst vrijstelling), gecombineerd met inkomen uit werk, woning en vermogen (voor zover van toepassing), na aftrek van de daarvoor toegestane aftrekposten. Wanneer uw verzamelinkomen verlaagd is door aftrekposten afkomstig van een vorige of toekomstige woning, zullen wij dat corrigeren alsof u alleen in uw BKZ-woning woont.

 

/ /

Bruto-inkomen is het brutobedrag dat ontvangen wordt uit werk en/of uitkering vermeerderd met het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang, sparen en beleggen. Bent u ondernemer dan wordt onder bruto-inkomen verstaan de winst uit onderneming (= vóór aftrek ondernemers en MKB winst vrijstelling), eventueel opgeteld met inkomen uit dienstverband/vermogen.

/ /

Als u gaat samenwonen of wanneer er iemand anders op uw adres wordt ingeschreven dan dient u dit door te geven aan BKZ en dient uw partner zich in te schrijven bij de gemeente. Het inkomen en vermogen van deze persoon zal na een periode van 6 maanden meetellen voor de bepaling van de kwijtschelding op uw erfpachtcanon.

/ /

De personen die onder het gezinsinkomen vallen, zijn een echtgenoot, geregistreerd partner of andere meerderjarigen, die meer dan 6 maanden onafgebroken een huishouden voeren. Is hiervan sprake, dan wordt het inkomen van die persoon meegeteld bij het gezinsinkomen. Niet als partner wordt aangemerkt een bloedverwant van de 1e graad van de erfpachter tot de leeftijd van 27 jaar. Vanaf de dag dat de 27-jarige leeftijd wordt bereikt, wordt het inkomen van die persoon opgeteld bij het gezinsinkomen.

/ /

Dit verschilt per model. Kijk bij de FAQ van het desbetreffende model.

Veelgestelde vragen

/ /

Naast het bepalen van de te betalen erfpachtcanon, worden uw gezinsinkomensgegevens gebruikt om te bepalen of u (een deel van de) tranches moet aankopen. In uw akte is omschreven in welke inkomenscategorie in ieder geval tranches worden opgelegd. Er kunnen ook (delen van) tranches opgelegd worden wanneer er sprake is van objectieve financieringscapaciteit. U heeft een objectieve financieringscapaciteit als uw vermogen boven de belastingvrije grenzen valt (in toetsjaar 2022 is dat 50.000 euro wanneer u alleenstaand bent en 100.000 euro wanneer u samenwoont). In het BKZ-model Traditioneel is hiervan ook sprake als uw inkomen in elk geval 10% boven de bovengrens ligt van de inkomenscategorie waar u anders 3 jaar in moet vallen om een trancheoplegging te krijgen. Als één van deze zaken het geval is, kan BKZ (een deel van de) tranches opleggen.

/ /

Het deel van de erfpachtwaarde van de woning dat geen eigendom is van de bewoner(s), wordt onderverdeeld in meerdere deeltranches. In dit voorbeeld bedraagt het deel van de erfpachtwaarde van de woning dat geen eigendom is van de bewoners € 120.000,- (= 40%). Dit deel is onderverdeeld in tranches die eventueel in een later stadium geheel dan wel gedeeltelijk kunnen of moeten worden aangekocht. In uw koopovereenkomst en de akte van levering zijn de specifieke details die op uw woning van toepassing zijn, vermeld.

 

Voorbeeld:

Erfpachtwaarde van de woning:      € 300.000,-    (= 100%)

Eigendom van de bewoners:            € 180.000,-    (= 60%)

/ /

Op de factuur staat de erfpachtcanon voor het hele canonjaar. Wanneer u een incassomachtiging heeft afgegeven dan staat op de factuur vermeld welk bedrag maandelijks wordt geïncasseerd.

/ /

In een dergelijk geval zult u zelf moeten bepalen of u de woonlasten van de woning kunt opbrengen en of u in de woning kunt blijven wonen. Een lager inkomen kan betekenen dat het bedrag dat u voor de erfpachtcanon betaalt, lager wordt. BKZ koopt geen tranches terug.

/ /

U ontvangt van de belastingdienst, nadat u (meestal voor 1 mei) aangifte heeft gedaan, een (voorlopige) aanslag. Over het algemeen ontvangt u deze aanslag binnen drie maanden nadat u aangifte heeft gedaan. De dagtekening van deze aanslag ligt dus na de datum dat u aangifte heeft gedaan.

/ /

Dit is het biljet dat u invult om uw inkomstenbelasting (IB) aan de belastingdienst

op te geven. Als u digitaal aangifte doet, maakt u een kopie van de ‘Print voor eigen administratie’.

/ /

Overtreding

Complete, correcte gezinsinkomensgegevens binnen een maand na de uiterste inleverdatum.

Consequentie

Herinneringskosten € 162,50,-   (Prijspeil 2022)

 

Overtreding

2e achtereenvolgende jaar binnen een maand na de ultieme inleverdatum.

Consequentie

Herinneringskosten € 162,50- + boete € 150,-  (Prijspeil 2022)

 

Overtreding

3e achtereenvolgende jaar binnen een maand na de uiterste inleverdatum

Consequentie

Erfpachtcanon zonder kwijtschelding (deze is gelijk aan de hoogste inkomenscategorie).

 

Overtreding

De opgevraagde gezin inkomensgegevens zijn incorrect en/of incompleet bij BKZ binnengekomen, na meerdere herinneringen

Consequentie

Erfpachtcanon zonder kwijtschelding (deze is gelijk aan de hoogste inkomenscategorie).

/ /

Aan de hand van de inkomenstoets wordt ieder jaar de inkomenscategorie bepaald en de daarmee samenhangende erfpachtcanon.

/ /

Als op uw factuur contractuele inkomenstoetskosten, herinneringskosten en een eventuele boete vermeld worden, dan moet u deze kosten in één keer betalen.

/ /

Het burgerservicenummer is een uniek persoonsnummer. Dit nummer staat op uw paspoort, rijbewijs en/of identiteitskaart

/ /

Wanneer het gezinsinkomen is bepaald, vindt indeling plaats in een inkomenscategorie. De inkomenscategorieën die betrekking hebben op uw woning, kunt u terugvinden in de overeenkomsten/aktes die met u gesloten zijn

/ /

Elk jaar vindt de inkomenstoets plaats. U ontvangt hierover halverwege juni van het jaar van BKZ bericht. In de begeleidende brief bij de inkomenstoets wordt duidelijk aangegeven wanneer u uw gegevens uiterlijk moet aanleveren. Wanneer u de inkomensgegevens te laat aanlevert, zal BKZ aan u, per overtreding, extra kosten in rekening brengen.

 

/ /

Een negatief inkomen telt mee voor € 0,-.

 

 

/ /

Het totale bedrag dat de erfpachter en zijn/haar partner/medebewoner, voor zover van toepassing verwierven als inkomen. Aan de hand van deze gegevens wordt de door u te betalen erfpachtcanon bepaald.

Nog steeds vragen?  Neem gerust contact met ons op!

Wil je op de hoogte gehouden worden van de producten en nieuwe projecten, schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief.

Disclaimer:

BKZ Starterswoning sluit aan bij ontwikkelingen op de woningmarkt. Dit betekent dat details in voorwaarden en inkomensgrenzen kunnen wijzigen. Voor de actuele voorwaarden en cijfers check altijd www.betaalbarekoopwoningen.nl.