Op de factuur staat de erfpachtcanon voor het hele canonjaar. Wanneer u een incassomachtiging heeft afgegeven dan staat op de factuur vermeld welk bedrag maandelijks wordt geïncasseerd.