Bij overlijden van een bewoner blijft BKZ eigenaar van de grond en de openstaande tranches. Wanneer er meerdere eigenaren zijn, kan de nog in leven zijnde eigenaar gewoon in de woning blijven
wonen en wordt er getoetst op diens inkomen en vermogen. Wel dient BKZ een overlijdensakte te ontvangen.
Wanneer er niet meerdere eigenaren zijn, mogen de erven het erfpachtrecht overnemen indien zij voldoen aan de voorwaarden van het model.
BKZ dient in geval van overlijden een verklaring van erfrecht te ontvangen waarin een executeur testamentair vermeld wordt. Deze executeur testamentair is het primaire aanspreekpunt voor BKZ.

Situatie 1, erfgenaam neemt woning over en blijft zelf wonen
Indien een erfgenaam (specifieke leeftijd is hierbij niet van belang) de woning in zijn geheel overneemt, wordt deze hoofdbewoner van de woning. Wanneer dit een inwonend kind van onder de 27 jaar betreft, vervalt de regeling dat diens inkomen en vermogen niet meetelt voor de BKZ toetsen. Het kind wordt dan immers hoofdbewoner. Erfgenaam zal dan voor de canon en tranches op dat moment getoetst worden op inkomen en vermogen alsof men de woning aankoopt. Indien er sprake is van meerdere erfgenamen dienen deze de woning op hun naam te zetten en deze zelf te
bewonen.
Let op wanneer er sprake is van deze situatie binnen 10 jaar na de 1e uitgifte, dient de erfgenaam dan wel dienen de erfgenamen die de woning gaan bewonen, wel te behoren tot de doelgroep. Indien dit niet het geval is, zal BKZ niet kunnen instemmen met bewoning door de erfgena(a)m(en) en dient de woning aan een nieuwe doelgroep bewoner te worden verkocht, waarbij BKZ een eerste recht van koop heeft. Daarnaast geldt dat indien er meerdere meerderjarige bewoners zijn van de woning, deze (net als bij de reguliere inkomenstoets) meegenomen worden in de jaarlijkse inkomenstoets.
Let wel ook in deze situatie gelden de verplichtingen en voorwaarden zoals vermeld in de akte. Het kan duszijn dat op basis van het inkomen er sprake is van een niet-doelgroep bewoner. Hier zijn consequenties aan verbonden. Meld daarom in een zo vroeg mogelijk stadium zodat wij u hierover goed kunnen informeren.

Situatie 2, erfgenamen verkopen de woning
Zie hiervoor ook de vragen over een reguliere doorverkoop over procedure, waardebepaling en terugkooprecht van BKZ. In deze situatie blijft de canon maximaal 6 maanden gelijk aan hetgeen is
opgelegd aan de overledene. Na 6 maanden wordt de canon verhoogd naar nominale waarde zonder kwijtschelding. Op dat moment worden ook de tranche en de afkoop van de erfpacht (grond) in rekening gebracht.
Indien er omstandigheden zijn die verlenging van de verkooptermijn met zich mee brengt, kan directie van BKZ anders besluiten. BKZ legt wel de wettelijke rente op voor bedragen die buiten de gestelde betalingstermijn worden voldaan.

Let op wanneer er sprake is van deze situatie binnen 10 jaar na de 1e uitgifte, moet de woning aan een nieuwe doelgroep bewoner te worden verkocht en kunnen de tranche en de afkoop van de erfpacht (grond) niet plaats vinden.

Daarnaast wijzen wij erop dat dit alleen de afhandeling voor BKZ betreft. 
Voor de afhandeling van een overlijden zijn ook o.a. de hypotheekverstrekker en de fiscus partij.