De personen die onder het gezinsinkomen vallen, zijn een echtgenoot, geregistreerd partner of andere meerderjarigen, die meer dan 6 maanden onafgebroken een huishouden voeren. Is hiervan sprake, dan wordt het inkomen van die persoon meegeteld bij het gezinsinkomen. Niet als partner wordt aangemerkt een bloedverwant van de 1e graad van de erfpachter tot de leeftijd van 27 jaar. Vanaf de dag dat de 27-jarige leeftijd wordt bereikt, wordt het inkomen van die persoon opgeteld bij het gezinsinkomen.