De echtgenoot, geregistreerd partner of de ongehuwd meerderjarige die met Erfpachter meer dan zes maanden onafgebroken een gezamenlijke huishouding voert of gedurende die tijd op hetzelfde
woonadres als de Erfpachter staat ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens. Niet als partner wordt aangemerkt een familielid van de eerste graad van de Erfpachter tot de leeftijd van zevenentwintig (27) jaar;