Zakelijk recht dat een erfpachter de bevoegdheid geeft andermans onroerende zaak (perceel grond of appartementsrecht) – doorgaans tegen betaling van canon – te gebruiken. De erfpachter kan zich als eigenaar gedragen, maar dient zich te houden aan de voorwaarden die zijn neergelegd in de erfpachtvoorwaarden. Een zakelijk recht als geregeld in boek 5 titel 7 van het Burgerlijk Wetboek dat ter uitvoering van de ‘Overeenkomst’ aan de Erfpachter wordt verleend; Erfpachter: de wederpartij van BKZ bij de Overeenkomst en/of diens rechtsopvolger in de gerechtigdheid tot het recht van erfpacht;